Екипни новини: Ценен контакт с английски колеж

Екипът на Обединени професионалисти осъществи ценен контакт с английски колеж, чрез който ще бъде отправено ново предизвикателство пред образователната система в България. По време на срещата днес, присъстваха ключови заинтересовани страни за образователната реформа в страната. Проведената дискусия по системата за обучение и развитие на учителите в страната обедини мненията на представителите на елитни пловдивски училища, представителите на професионалистите и гостите от Великобритания. Ентусиазмът, който беше демонстриран за обща работа през следващите 18 месеца, е показателен за мотивацията на заинтересованите страни.

Емилия Крушков

Търговската гимназия в гр. Пазарджик се довери на Обединени професионалисти за обучения

Краси Харлова

Търговската гимназия в гр. Пазарджик се довери на Обединени професионалисти за обучения, свързани с повишаване квалификацията на своите учители.

Темите, които се разгледаха по време на обучението бяха: 
  • Динамика в развитието на групата/класа.
  • Линии на поведение на учителя в различните етапи.
  • Принципи на управлението на класа.
  • Превенция и намеси при трудни поведения в клас.

Обучението започна с няколко дейности за създаване атмосфера на доверие и безопасна обучителна среда. След което бяха проведени практически упражнения, работа в малки групи и рефлексия.

Програмата се планира и реализира спрямо предварителната заявка за обучението, както и в съответствие с очакванията на участниците, изведени в началото на деня. Очакванията на учителите бяха за практическа насоченост на обучението, като предложиха да се разглеждат предимно стратегии за справяне с проблемите, свързани с развитието  и динамиката на класа,  линии на поведението на учителя в различните етапи, както и прилагането на стратегии за работа с  проблемни поведения и  решаването на конкретни казуси. По този начин участниците се включиха с конкретни идеи и предложения за дейности по време на семинара.
От гледна точка на съдържанието и процеса, програмата на обучението включи теми, модели и интерактивни подходи, които да позволят на участниците да работят интензивно върху отделните елементи на подготовката, планирането и приложението на стратегии за ефективното управление на класа и справяне с „трудното” поведение на децата в училище, съответстващите им ключови умения, да споделят откровено своите трудности, да експериментират в защитена среда процеси за справяне с предизвикателствата на учителя в различните етапи от управлението на техните класове, да укрепят увереността в способностите си, за да реагират рационално и професионално и да се мотивират за непрекъснато развитие.
Работата протече в рамките на един ден, съдържащ възможности за демонстрации, дискусия и групова работа: задачи и упражнения, ролеви игри, самооценки и открити групови дискусии, рефлексия върху опита и обратна връзка, демонстрации на отделни елементи от процеса и принципите за управление и динамика на класа и последните теоретични направления в тази област.
Задача на водещите беше да осигурят условия за: 
1. Демонстриране на добри практики; 
2. Интензивно учене и усвояване на основни техники, подпомагащи развитието на собствената практика; 
3. Обсъждане на постиженията и областите за развитие на участниците.
В заключителната част на обучението бяха съпоставени първоначалните очаквания на участниците с наученото и преживяното в обучението. Беше направено обобщение от всеки участник на наученото спрямо поставената учебна цели и ползите от обучението. На края на семинара,  всеки от учителите от търговската гимназия имаше възможност да създаде свой личен план за действие.
По мнение на водещите, по време на обучението бе постигнат отличен работен режим на диалог и активно съвместно участие в програмата. Всички участници работиха пълноценно, а водещите успяха да осъществят походящи допълнителни намеси при изясняване на обсъжданите въпроси. Участниците декларираха, че първоначалните им очаквания са посрещнати, изразиха конкретни ползи и удовлетворение от семинара.
Учителите от Търговската гимназия в гр. Пазарджик показаха високо ниво на професионализъм и мотивация за работа, които може да послужат за пример на всеки съвременен обучител.  Екипът на Обединени професионалисти изказва своите искрени почитания за тяхната отдаденост към професията си и учениците, стремежът към развитие и добрите практики, които бяха споделени и демонстрирани по време на обучението.
Основна препоръка на водещите към участниците беше да търсят възможности за прилагане на техниките при коментираните в обучението ситуации за натрупване на повече практически опит и оценка на тяхната ефективност в реална ситуация.
Силно препоръчително е в училището  да продължи провеждането на срещи за проследяване на развитието, така че участниците да могат да упражняват придобитите умения и да получават обратна връзка от колегите си, както и да споделят добри практики.  Такива срещи могат да се организират от отговорника по преквалификационна дейност на учителите в подходящ интервал от време. 
Всеки учител се сдоби със сертификат за проведения курс от Център за професионално обучение „Обучение+“, с който си партнираме.
Емилия Крушков и Красимира Харлова

Екипни новини

На  02.08. , от  19:00 екипът на UP си организира тиймбилдинг събитие. 

Златка Чанева хвърля за страйк

Понеже някои от нас изразиха своите притеснения относно съдържанието и процеса,  измислилихме активности, които бяха  възможно най-трудни и неприятни, за да се каляваме :))))

Екипът в очакване
Ласка Ненова, Николета Янева, Камен Стратиев
Златка Чанева, Николета Янева, Васил Серафимов