Сдружение ОПУР – партньор по проект „Всичко е възможно“


Сдружение „Майки срещу дрогата” в партньорство със Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” стартират проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014г., по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”, Малка грантова схема с Програмен оператор, Министерство на правосъдието. Проектът е с продължителност 14 месеца и общ бюджет 90 510,43 лева. Негова основна цел е да подобри практическите умения и знания на персонала в Пловдивския затвор, да изгради социални умения на осъдените лица с фокус върху представители на уязвими групи и да подобри възможностите за последваща ресоциализация
Дейностите по проекта предвиждат обучения и повишаване капацитета на минимум 100 служители в Пловдивския затвор, 50 външни експерти и 3 неправителствени организации, в подкрепа за уязвими групи в затвора; разработване и последващо прилагане на специализирана програма за превъзпитание на уязвими групи сред лишените от свобода, и не на последно място подобряване на просоциалните им умения на минимум 60 осъдени лица, запоследваща ресоциализация и намален риск от рецидив.