Проект „Менторство за самопомощ”

Пловдив, 30.07.2015г.

Сдружение „Обединени професионалисти за .
устойчиво развитие” стартира проект „Менторство за самопомощ”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г., чрез Институт Отворено Общество София,www.ngogrants.bg
Проектът е с продължителност 8 месеца и общ бюджет 12 823,87 евро
 Този проект ще подкрепи деца с девиантно поведение и в риск от отпадане от училище, чрез обучение на учители и възпитатели. Чрез менторският подход, учители и възпитатели ще подпомагат ученици за успешно вграждане в училищната среда и намаляване риска от отпадане от училище. Ще бъде избрана група от 20 педагози от ВУИ „Ангел Узунов“ /гр. Ракитово/, ОУ „П. Волов“ и НУ „К. Нектариев“ /гр. Пловдив/, които ще бъдат обучени за ментори и ще подкрепят 40 ученици в риск. Менторството, като метод, ще бъде представено пред педагогическия персонал в трите училища, както и като добър опит на по-късен етап, пред широк кръг заинтересовани страни.
С обученията за учителите и въведения подход в работата с учениците се постигат най-важните цели на проекта, а именно  овластяване на учениците за промяна в поведението и отношението към училището и активно самоопределяне на собственото бъдеще.
Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” е обединение на експерти от различни сфери. Мисия на организацията е да подпомага уязвими и неравнопоставени групи от хора, за постигане на професионална и личностна реализация.Проект ”Менторство за самопомощ”,  № 390/11.06.2015г., е финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Договарящия орган

Първо обучение по проект „Всичко е възможно“

Пловдив, 26.06.2015г.
Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено двудневно изнесено обучение за служители на пловдивския затвор за повишаване на квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи сред осъдени лица. Обучението бе изнесено в хотелска база до с. Старосел и включваше следните теми: „Превенция и профилактика на Бърнаут синдром” и „Индивидуални техники за повишаване на самоконтрола сред служителите”. Обратната връзка от проведеното обучение бе много добра и ще допринесе за провеждането на по-успешен превъзпитателен процес с осъдени лица в пловдивския затвор и затворническите общежития в Пловдив, Кърджали и Смолян.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г.е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, с програмен оператор Министерство на правосъдието, https://mjs.bg/132/
Plovdiv, 26.06.2015
A twoday training of prison staff at Plovdiv prison and its branches in Smolyan and Kardzhali has been held out under Everything is possible project. The training aimed to increase the qualification level of the officers regarding their work with vulnerable groups of inmates and thus to improve correctional process.  “Burnout syndrome preventionand Self-control individual techniques” were presented and got very positive feedback from the participants.

Everything is possible 93-00-138/12.03.2015 project is financed by Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, with Programme operator  – Ministry of Justice, https://mjs.bg/132/