Представяне на добри практики – първо еднодневно обучение по проект „Всичко е възможно“

Пловдив, 21.08.2015г.
Във връзка с реализацията на проект
„Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015
г., бе проведено първо еднодневно обучение за служители в системата на
ГДИН, социалните услуги и неправителствени организации работещи с осъдени лица,
правонарушители и деца и младежи с девиантно поведение за повишаване на
квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи и
работа в мрежа. Обучението се проведе в гр. Пловдив и включваше следните теми: Представяне на Сдружение «Майки срещу
дрогата» и добри практики при работа със зависими лица, Източници на финансиране на проекти към уязвими
групи от осъдени лица и деца и младежи с девиантно поведение, Проектен цикъл –
основни понятия, разработване на проект и кандидатстване, Представяне на добри
практики от работата на ВУИ «Ангел Узунов» – гр. Ракитово и Представяне на
добри практики от международни проекти. Участниците проявиха голям интерес към темите и заявиха
своето участие и в следващите две обучения.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г.
е финансиран от Норвежки финансов
механизъм 2009 – 2014,
http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, с програмен оператор Министерство на
правосъдието, https://mjs.bg/132/
Plovdiv,
21.08.2015
A one-day training for experts of correctional and
probation services, social services and NGO working with prisoners and
offenders has been held out under „Everything is possible” project in Town of Plovdiv. The training aimed to increase the qualification level of the participants and networking.  The following topics were presented: «Mothers against drugs» Association and its good practice of work with addicts, Funding
of projects to vulnerable groups of inmates and young offenders, Project cycle – basic terminology, project proposal development and application, Good practice of «Angel Uzunov» Correctional
school – Town of Rakitovo and discussion on international good practice. Participants
gave very
positive feedback and declared their wish to participate the follow up.
Everything is possible” 93-00-138/12.03.2015 project is financed by Norwegian Financial Mechanism 2009
– 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, with Programme operator  – Ministry of Justice, https://mjs.bg/132/