Второ еднодневно обучение по проект „Всичко е възможно“

Пловдив, 25.09.2015г.
Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено второто еднодневно обучение за служители в системата на ГДИН, социалните услуги и неправителствени организации работещи с осъдени лица, правонарушители и деца и младежи с девиантно поведение за повишаване на квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи и работа в мрежа. Обучението се проведе в гр. Пловдив и включваше представяне на проекта и следните теми: „Разстройства поради употреба на психоактивни вещества”, „Дизайнерски дроги” и „Предотвратяване на насилие при работа с психично болни. Участниците бяха заинтригувани от реализацията на проекта и атрактивното представяне на презентациии от екипа по проекта и доктор Иван Добринов.

Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г.е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, с програмен оператор Министерство на правосъдието, https://mjs.bg/132/
Plovdiv, 25.09.2015
A oneday training for experts of correctional and probation services, social services and NGO working with prisoners and offenders has been held out under Everything is possible project in the Town of Plovdiv. The training aimed to increase the qualification level of the participants and promote networking among experts from different organisations. The following topics were presented: realized so far project activities, “Psychoactive substances disorders”, “Designer drugs” and Violence prevention at work with people with psychic disorders”. Participants were pleased to get familiar with project aims and new knowledge from attractive presentations of the lecturer.
Everything is possible 93-00-138/12.03.2015 project is financed by Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, with Programme operator  – Ministry of Justice, https://mjs.bg/132/

Второ обучение на служители на Затвор – Пловдив

Пловдив, 12.09.2015г.
Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено двудневно изнесено обучение за служители на пловдивския затвор за повишаване на квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи сред осъдени лица. Обучението бе изнесено в хотелска база в с. Равногор и включваше следните теми: „Разстройства поради употреба на психоактивни вещества”, „Дизайнерски дроги” и „Предотвратяване на насилие при работа с психично болни”. Новите знания бяха анализирани и обсъдени за прилагане в ежедневната работа чрез работа в малки групи с помощта на обучителите по проекта. Проведеното обучение е в пряка връзка с целите на проекта и ще допринесе за провеждането на по-успешен превъзпитателен процес с осъдени лица в пловдивския затвор и затворническите общежития в Пловдив, Кърджали и Смолян.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г.е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, с програмен оператор Министерство на правосъдието, https://mjs.bg/132/
Plovdiv, 12.09.2015
A twoday training of prison staff at Plovdiv prison and its branches has been held out under Everything is possible project. The training aimed to increase the qualification level of the officers regarding their work with vulnerable groups of inmates and thus to improve correctional process.  The training took place in Ravnogor village and included three main topics – “Psychoactive substances disorders”, “Designer drugs” and Violence prevention at work with people with psychic disorders”. New knowledge and skills were analyzed and discussed in small groups led by the project trainers. The training was directly contributing to the project aims and more successful correctional process with inmates at Plovdivprison and its branches.
Everything is possible 93-00-138/12.03.2015 project is financed by Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, with Programme operator  – Ministry of Justice, https://mjs.bg/132/

Проект ,,Менторство за самопомощ” – обединение на професионалисти

Проект ,,Менторство за самопомощ”  –  обединение на професионалисти

 Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе на 28, 29, 30 август обучение с педагозите от ВУИ,,Ангел Узунов”,град Ракитово, НУ,,Кирил Нектариев”,гр.Пловдив и ОУ,,Панайот Волов”, гр.Пловдив в хотел ,,Борика”- с.Равногор.   по проект „Менторство за самопомощ” ,финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. www.ngogrants.bg

За целта на обучението бяха подбрани 20 преподаватели от трите училища, които отговориха на заложените по проекта критерии. В процеса на тридневното обучение те бяха запознати и обучени в менторския подход. Чрез разнообразните упражнения, задачи и казуси водещите успяха да представят  по оригинален и запомнящ се  начин  същността на метода. В процеса на работа се осъществи среща на професионалистите с професионалисти, които  по категоричен начин защитиха името си на учители и възпитатели и с вещина, емоция и плам представиха своите учебни заведения и своята работа – изпълнена с трудности, отговорности и много напрежение.
Разнообразната тридневна програма обхвана различни области от педагогическата  дейност, което спомогна не само за опознаването на участниците, но и за тяхното сработване като екип. Чрез задълбочените дискусии по темата участниците категорично защитиха нуждата от реализация на проекта, чиято цел е  да бъдат подпомогнати учениците за успешно вграждане в училищната среда и намаляване на риска от отпадане от училище. Чрез менторския подход  учениците ще бъдат стимулирани към промяна в поведението и отношението им към училище, ще придобият ясна представа за своето бъдеще.
Новообучените ментори получиха указания за първоначалните дейности по подкрепа на 40 ученици в риск от собствените учебни заведения, които включват периода   до първата супервизионна среща.

Проект ”Менторство за самопомощ”,  № 390/11.06.2015г., е финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Договарящия орган