Обучение в Менторство на младежи от PTPI

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе на 20 и 27 февруари  обучение с младежи от пловдивския клонPTPI Smiles, на международната младежка организация PTPI, в която членуват ученици от горен курс от пловдивски училища, по проект „Менторство за самопомощ”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г.
В обучението участваха 20 ученици с интерес към работа с връстници в социални институции за деца, лишени от родителски грижи. В рамките на два дни те бяха запознати и обучени в менторския подход, съобразно тяхната възраст и желания. Чрез разнообразните упражнения, задачи и казуси водещите успяха да представят  по оригинален и запомнящ се  начин  същността на метода.

 Чрез менторския подход  учениците ще могат по-ефективно да комуникират със своите връстници, като новите умения ще им бъдат полезни в тяхната доброволческа дейност. В края на обучението, младежите дадоха положителна оценка към обучителите и като интерактивност и като полезност на темите.

Заключителна кръгла маса за представяне на резултатите по проект ,,Менторство за самопомощ”

На 26 февруари в Дома на културата ,,Борис Христов”, гр. Пловдив, Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе Областна кръгла маса с представители на училища и неправителствени организации за представяне на резултатите от приключващия проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. Цел на събитието бе да представи постиженията на обучените по проекта учители и възпитатели, подхода Менторство за работа с деца в риск, в училищна среда, както и възможностите на донорската програма и като място за среща на професионалисти за обмен на идеи и сформиране на нови партньорства. 
Срещата започна с кратко представяне на проекта и презентация на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство. Бяха разгледани приоритети на Програмата, условия за кандидатстване, добри практики от други реализирани проекти, като база за възможни последващи партньорства между заинтересовани страни. Събитието продължи с представяне на основните дейности и етапи на проекта, като водещия експерт – психолог, г-жа Николета Янева, отдели необходимото време да запознае присъстващите експерти и с основите на подхода Менторство и практически насоки за неговото прилагане, съобразно проблемите на учениците и училището, като цяло. На участниците бяха раздадени наръчници по Менторство, като инструмент за мултиплициране на резултатите по проекта и увеличаване на броя на педагозите, използващи иновативни подходи за работа с деца в риск. Бяха представени и снимки от изложбите от трите целеви училища, за визуализиране на ентусиазма и успехите на подкрепените деца.
След това бяха поканени присъстващите участници от учители, обучени за ментори от ОУ,,Кирил Нектариев”, ОУ „Панайот Волов”, гр. Пловдив, и ВУИ Ангел Узунов”, гр. Ракитово, да споделят своя опит от работата като ментори и да представят по един успешен случай, от краткия период, в който те подпомагат деца с проблемно поведение и/или в риск от отпадане от училище. Менторския подход в трите училища се прилага от 21 учители и възпитатели с 42 деца, пет месеца, досега, след преминато специализирано обучение от експерти на Сдружение ОПУР. Учителите-ментори от съответните училища представиха  емоционално работата си като ментори и разказаха по един случай от тяхната практика, за онагледяване на ползите от допълнителната индивидуална работа по целенасочена подкрепа към ученици в риск.
В следващия етап на срещата се проведе дискусия с останалите участници, като бяха дадени отговори от учителите – ментори и експертите на Сдружение ОПУР към присъстващите образователни експерти и педагози. Събитето приключи с индивидуални срещи за обмен на идеи и обсъждане на възможности за иницииране на партньорски проекти по различни теми на образователната интеграция.

Участници благодариха на експертите на Сдружението за поканата и възможността да се запознаят с подхода Менторство, както и с опита на своите колеги от трите училища. 

Изложба на деца и представяне на медиатори в ОУ „Кирил Нектариев” и ВУИ „Ангел Узунов” по проект ,,Менторство за самопомощ”

На 24 и 25 февруари в ОУ,,Кирил Нектариев”, гр. Пловдив, и ВУИ „Ангел Узунов”, гр. Ракитово,  бяха открити изложба на деца, които са подкрепяни чрез метода Менторство, от техни учители, по проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г.
Изложбите, озаглавени „Моята визия за бъдещето”, целяха да се представи напредъка на децата, подкрепяни от учители-ментори, в тяхната интеграция в училищния живот, както и засиления им интерес към учебния процес.  Творбите на учениците  бяха поставени  на централно място, така че да могат да се видят от всички ученици. Подкрепените деца бяха визуализирали техните желания за бъдещето в пъстроцветни макети, рисунки, апликации и плакати, с които представяха своите идеи. Всички бяха впечатлени от положеното усърдие и красотата на изложените творби. Бе отличен и общ елемент във всичките изложби на децата – отпечатък на техните ръце – вероятно като идея за спомен, който остава от работата им с менторите.
Бяха проведени и срещи с педагогическия състав на двете училища и представители на Сдружение ОПУР, за представяне на успехите и проблемите на учителите, приели  предизвикателството да отделят допълнително време за индивидуалната работа с деца в риск.  Учителите работещи по новия подход, представиха своята работа и успехи, като благодариха на инициаторите на проекта за ползата от обученията и последващата супервизия. Менторите изразиха своята надежда, че и останалите им колеги ще бъдат заинтересовани да използват новия подход в работата си с учениците, за да може да бъде оказана допълнителна позитивна подкрепа за развитието им.

 Снимки от ВУИ „Ангел Узунов“

Снимки от НУ „Кирил Нектариев“

Изложба на деца и представяне на ментори в ОУ „П. Волов” по проект ,,Менторство за самопомощ”

На 16 февруари в ОУ,,Панайот Волов”, гр. Пловдив, бе открита изложба на деца, които са подкрепяни чрез метода Менторство, от техни учители, по проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. Цел на изложбата, озаглавена „Моята визия за бъдещето” е да се онагледи напредъка постигнат в индивидуалното развитие на децата и тяхната съпричасност към училищния живот и образователната интеграция. 

Изложбата бе посетена от всички деца в училището, където те разгледаха с интерес изработените макети и плакати от техните съученици. По-късно изложбата бе представена и пред родители от общността. 

Обучените 7 ментори от ОУ,,Панайот Волов” подкрепят индивидуално 14 деца с девиантно поведение и/или в риск от отпадане от училище, вече пет месеца след преминато специализирано обучение от експерти на Сдружение ОПУР.
Проведе се  и среща с педогическия състав на училището и представители на Сдружение ОПУР, за представяне на индивидуалната работа на седемте ментори-учители.  Учителите работещи по новия метод, подчертаха ползите от преминалите обучения и срещи за супервизия, в помощ на успешната индивдуална подкрепа към деца в риск.
Новите ментори изразиха своята благодарност към екипа на Сдружението за възможността да участват в проекта и да се запознаят с полезен за тях модел за работа с деца, имайки в предвид , че училището обслужва етнически обособен район, характеризиращ се с много социални проблеми – непълни семейства, висока безработица, сравнително ниска обща грамотност и квалификация на родителите.