Заключителна среща по проект „Всичко е възможно“

Пловдив, 27.04.2016г.
Във връзка с дейностите по информираност и публичност по проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015г., бе проведена Заключителна среща за оценка и представяне на резултатите. Експерти по проекта представиха процесите по създаване и въвеждане на специализирана програма за превъзпитание в Затвор Пловдив, с фокус върху уязвими групи като хора от ромски произход, с ментални проблеми, ниско интелектуално ниво и хора със зависимости. Бе прожектиран документален филм обхващащ груповата работа с осъдени лица и постановката на две пиеси по подхода форум театър, който визуализира ангажимента на участващите осъдени лица към процеса на личностно развитие и подготовка за ресоциализация. Участващите експерти от Затвор Пловдив, ОС „ИН”, ЦСРИ – Пловдив и други организации обмениха мнения относно възможностите за продължаване на дейностите в подкрепа на осъдени лица, с фокус уязвими групи в затвора. Ръководството на Затвор Пловдив, като ключов партньор  по проекта, оцениха високо реализираните дейности и изразиха своето желание за съвместната работа с неправителствения сектор да продължи в различните аспекти на работата с осъдени лица.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г.е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, с програмен оператор Министерство на правосъдието, https://mjs.bg/132/
Plovdiv, 27.04.2016
 
In relation to information and publicity on Everything is possible project, No93-00-138/12.03.2015, a Closing meeting on evaluation and dissemination was held out. Project experts presented process on development and introduction of specialized rehabilitation programme in Plovdiv prison, which is focused on vulnerable groups like Roma people, people with mental problems and/or addictions as well as people with low literacy. A documentary film was projected, which presented group work with inmates and forum theatre plays performed by inmates as part of their engagement on personal development and resocialization preparation. Representatives of Plovdiv prison, Probation services, Ex-offender support services and other experts in the field participated in the meeting. They exchanged opinion on opportunities of social work with inmates and vulnerable groups in prison. Plovdiv Prison management, as a key partner, highly evaluated the project work done so far and declared their wish to continue the good collaboration with NGO’s, which is in favour of successful resocialization of the inmates.
Everything is possible 93-00-138/12.03.2015 project is financed by Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, with Programme operator  – Ministry of Justice, https://mjs.bg/132/

Форум театър в Затвор Пловдив

Пловдив, 22.04.2016г.

Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено театрално представление в Затвор Пловдив. Актьори в постановката бяха осъдени лица от групите за работа по специализираната програма за превъзпитание, фокусирана върху уязвимите групи в затвора. С помощта на театрален експерт бяха изпълнени две сцени по метода на Форум театър, като с участието на публиката се постигна щастлив край на сценките и се визуализира личностната промяна вследствие на работата на психолозите по проекта с осъдени лица. Публиката много хареса актьорския потенциал и бурно аплодира своите колеги. Ръководството на Затвор Пловдив оцениха високо постигнатото чрез дейностите по проекта и изразиха своето желание, групите по актьорско майсторство да продължат. 

Театралната постановка беше наблюдавана и от група експерти от шест държави, посетили Пловдив, по проект Skills for freedom”, финансиран по програма Еразъм плюс.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г.е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, с програмен оператор Министерство на правосъдието, https://mjs.bg/132/
Plovdiv, 22.04.2016
A theatre performance took place in Plovdiv prison as a result from Everything is possible project, No93-00-138/12.03.2015. Actors were inmates attending group work under specialized rehabilitation programme, which is focused on vulnerable groups in prison. Two Forum theatre plays were performed before audience of inmates, who were asked to support getting to happy end. The theatre plays visualized the achieved personal development thanks to group work with psychologists and theatre expert. The audience enjoyed the play and loudly applauded the actors. Plovdivprison management highly appreciated project activities and declared their wish to continue the inmates groups on theatre acting. The plays were watched by a group of experts from six countries during their visit in Plovdiv, under “Skills for freedom” project supported by Erasmus + Programme.   
Everything is possible 93-00-138/12.03.2015 project is financed by Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, with Programme operator  – Ministry of Justice, https://mjs.bg/132/