Общо събрание на членовете на Сдружение ОПУР

от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

„Обединени професионалисти за устойчиво развитие“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква общо  събрание на Сдружението

на 15.09.2019 г. /неделя/ от 17:30 часа в офиса на адрес

гр. Пловдив, ул. „ Въча“ № 10, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Планиране на участието в международни проекти

2.Определяне на ставки за възнаграждения на членове на сдружението за участие в международни проекти.

3. Полагане на доброволен труд от членовете на УС

4. Определяне размер на дневни пари  при служебни командировки в чужбина 

5. Разни

 

На основаниe Чл. 25. (1) В случай, че са изпълнени условията за свикването на Общото събрание, то се счита за законно, ако присъстват не по-малко от две трети от всички действителни членове.

От Управителния съвет

12.08.2019г.

гр. Пловдив