Общо събрание на Сдружение ОПУР

от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

„Обединени професионалисти за устойчиво развитие“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението

на 23.06.2020 г. /вторник/ от 17:30 часа в офиса на адрес

гр. Пловдив, ул. „ Въча“ № 10, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1 Отчет за дейността през 2019 година и Финансов отчет

2 Прием на нови членове на Сдружението

3 Разни

 

На основаниe Чл. 25. (1) В случай, че са изпълнени условията за свикването на Общото събрание, то се счита за законно, ако присъстват не по-малко от две трети от всички действителни членове.

От Управителния съвет

21.05.2020г.

гр. Пловдив