Конкурс за свободни работни места – реализиране на Форум Театър

                                      

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор  по  Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „НОИР“, Приоритетна ос  BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, във връзка с изпълнение на Дейност 4:  „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 1. Психолог – 1 позиция.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше в областта на психологическите  науки;
 • Минимум 2 години опит в областта на психологията и опит в работа с метода Форум театър
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  и в изпълнение на проекти в социалната сфера,   образованието и изкуството;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия по метода Форум Театър.

Профил на длъжността:

 • Организира и участва в работните срещи по проекта и екипа за управление на проекта;
 • Участва в изготвяне на графици за провеждане на дейностите съвместно с екипа СОПУР, съдейства за спазването им в оказаните параметри на дейността;
 • Участва и организира  дейности за реализиране на Форум Театър с целевите групи – сесии репетиции и представление;
 • Организира и участва в подбор лицата, подходящи за участие в проектните дейности;
 • Отговаря за изготвяне и попълване на необходимата документация по проекта, във връзка с изпълнение на дейността;
 • Участва в представителни изяви по проекта;
 • Подпомага  изготвянето и редактирането на информационни материали по проекта;
 • Носи професионална и етична отговорност в рамките на проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрените  кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор за реализиране на дейността. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.

Работно време – непълно, сумарно работно време.

 1. Режисьор– 1 позициия

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше в областта на изкуствата/режисурата.
 • Минимум 1 година опит в областта на изкуствата, опит в работа по метода Форум Театър ;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  и в изпълнение на проекти в социалната сфера,   образованието и изкуството;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия по метода Форум Театър.

Профил на длъжността:

 • Участва в работни срещи с екипа работещ по проекта от страна на СОПУР;
 • Участва в подбор на лицата, подходящи за участие в дейността Театрални занимания и обучения за подрастващи и младежи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на  театрални техники за работа с маргинализирани групи;
 • Провежда групова работа – Театрални занимания/сесии, с подрастващи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на  театрални техники за работа с маргинализирани групи по график,;
 • Отговаря за попълване на необходимата документация преди, по време и  в края на груповата работа;
 • Изготвя концепция и сценарий за подготовка на театрална постановка с участието на целевите групи по проекта;
 • Подпомага избора на сценография, озвучаване и осветление за театрална постановка с участието на подрастващи и младежи;
 • Подготвя и участва в представителна изява –  театрална пиеса за подрастващи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на  театрални техники за работа с маргинализирани групи.
 • Участва в представителни изяви по проекта;
 • Изготвя доклади за оценка на дейността;
 • Носи професионална и етична отговорност в рамките на проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрените  кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор за реализиране на дейността. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.

Работно време – непълно, сумарно работно време.

3. Актьор– 1 позициия

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше в областта на изкуствата/актьорско майсторство.
 • Минимум 1 година опит в областта на театъра и изкуствата, опит в работа по метода Форум Театър ;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  и в изпълнение на проекти в социалната сфера,   образованието и изкуството;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия по метода Форум Театър.

Профил на длъжността:

 • Участва в работни срещи с екипа работещ по проекта от страна на СОПУР;
 • Провежда групова работа – Театрални занимания/сесии, с подрастващи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на  театрални техники за работа с маргинализирани групи по график,;
 • Отговаря за попълване на необходимата документация преди, по време и  в края на груповата работа;
 • Подготвя и участва в представителна изява –  театрална пиеса за подрастващи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на  театрални техники за работа с маргинализирани групи.
 • Участва в представителни изяви по проекта;
 • Изготвя доклади за оценка на дейността;
 • Носи професионална и етична отговорност в рамките на проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрените  кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор за реализиране на дейността. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.

Работно време – непълно, сумарно работно време.

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване /по образец/;
 • автобиография /по образец/;
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • други приложими документи /напр. сертификати/удостоверения от участие в обучения, семинари; други прояви/.

Изискване към всички кандидати – да не са осъждани.

 • Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство – съгласно законодателството.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе  по документи и последващо събеседване /за допуснатите по документи кандидати/ .

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден до 20.05.2022 година по електронна поща upsda.bg@gmail.com

Събеседването ще се проведе на 23.05.2022 година от 13:00 часа в гр. Велинград ул. „Хан Аспарух“ 116.

Обявата и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Сдружение ОПУР – upsda.org

Одобрените  ще бъдат информирани по телефона/имейл адрес.

Пълен текст на обявата – obyava-rabota-V-3

ПРИЛОЖЕНИЕ:Пакет от документи за кандидатстване

CV – V-3

zayavlenie-deklaratsia-V-3

 

Дата на обявяване  – 25.04.2022 година

www.eufunds.bg

 

Обява за подбор на кандидати – свободни работни позиции

                                

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор  по  Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „НОИР“, Приоритетна ос  BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, във връзка с изпълнение на Дейност 3:  „Насърчаване на участието на родителите в образователния процес“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 1. Експерт образователни дейности – 2 позиции.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше в областта на педагогиката и хуманитарните науки;
 • Минимум 2 години опит в областта на педагогиката и хуманитарните науки;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги и  образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • да има експертни умения и опит в подготовка и разработване на програми и обучителни материали;
 • да има умения за водене на групови занятия.

Профил на длъжността:

 •  разработва програма и  обучителни материали за реализиране на дейността;
 • подготвя и реализира сесии на „Клуб на поколенията“ с участници в проекта,   в сътрудничество с други специалисти на Сдружение ОПУР;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • осъществява кампании на терен, групови занятия в общността по различни теми;
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • води задължителна документация по проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрените  кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.

Работно време – непълно, сумарно работно време.

 1. Психолог – 2 позиции.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше в областта на психологическите  науки;
 • Минимум 2 години опит в областта на психологията;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги и  образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия.

Профил на длъжността:

 • осъществява сесии на „Клуб на поколенията“ с участници в проекта,   в сътрудничество с други специалисти на Сдружение ОПУР;
 • осъществява групови дейности с арт и приложна носоченост,
 • консултира потребителите в посока насърчаване участието на родителите в образователния процес;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • води задължителна документация по проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрените  кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.

Работно време – непълно, сумарно работно време.

 1. Педагог– 2 позиции.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше в областта на педагогиката и хуманитарните науки, с педагогическа правоспосоност;
 • Минимум 2 години опит в областта на педагогиката и преподаването;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги и  образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия.

Профил на длъжността:

 • подготвя и реализира сесии на „Клуб на поколенията“ с участници в проекта,   в сътрудничество с други специалисти на Сдружение ОПУР;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • осъществява кампании на терен, групови занятия в общността по различни теми;
 • насърчава родителите за участие в образователния процес чрез индивидуални и групови консултации по време на реализиране на проектинте дейности;
 • води задължителна документация по проекта.
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • Срок на договора и работно време: С одобрените  кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.Работно време – непълно,  сумарно работно време.
 1. Юрист – 1 позиция.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше в областта на юридическите науки, с юридическа правоспосоност;
 • Минимум 2 години опит в областта на правото;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги и  образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия.

Профил на длъжността:

 • участва в  сесии на „Клуб на поколенията“ с участници в проекта,   в сътрудничество с други специалисти на Сдружение ОПУР;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • реализира информационна и посредническа дейност, свръзната с правата и интересите на целевите групи, участници в дейността;
 • води задължителна документация по проекта.
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.

Срок на договора и работно време: С одобрените  кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.

Работно време – непълно,  сумарно работно време.

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване /по образец/;
 • автобиография /по образец/;
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • други приложими документи /напр. сертификати/удостоверения от участие в обучения, семинари; други прояви/.

Изискване към всички кандидати – да не са осъждани.

 • При назначаване следва да се представят Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство.

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе  по документи и последващо събеседване на 02.05.2022 година от 13:00 часа.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден до 01.05.2022 година по електронна поща upsda.bg@gmail.com, както и лично на 02.05.2022 година в гр. Велинград ул. „Хан Аспарух“ 116 до 13:00 часа.

Събеседването, с одобрените по документи кандидати,  ще се проведе на 02.05.2022 година от 13:00 часа в гр. Велинград ул. „Хан Аспарух“ 116.

Обявата и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Сдружение ОПУР – upsda.org

Одобрените  ще бъдат информирани по телефона/имейл адрес.

Пълен текст на обявата – obyava-rabota-V-2

ПРИЛОЖЕНИЕ:Пакет от документи за кандидатстване

CV – V-2

zayavlenie-deklaratsia-V-2

 

 

Дата на обявяване  – 19.04.2022 година

 

Обява за свободни работни позиции

                                       

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор  по  Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „Развитие на човешки ресурси“, Приоритетна ос  BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, във връзка с изпълнение на Дейност 8: Повишаване информираността относно социалните и здравните права. Насърчаване семейното планиране и отговорното родителство. Повишаване здравната култура/Направление III/

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 1. Здравен консултант – 1 позиция.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – средно/средно специално/висше в областта на здравните грижи;
 • Минимум 2 години опит в областта на здравните услуги и дейности и/или медицински работник;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги, здравеопазването и образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия.

Профил на длъжността:

 • подготвя и реализира сесии на „Здравен клуб“ с участници в проекта по теми, свързани с превенция на социално значими заболявания,   в сътрудничество с други специалисти на Сдружение ОПУР;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • осъществява кампании на терен в общността по различни теми, свързани с превенция на социлно значими заболявания;
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • води задължителна документация по проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен граждански договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен.

Работно време – непълно, сумарно работно време.

2. Общностен работник – 1 позиция.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – средно/висше образование в областта на социалните, педагогическите и хуманитарните дейности;
 • Минимум 2 години опит в областта на социалните, педагигечските или хумантитарните дейности;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги, здравеопазването и образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • да има умения за водене на групови занятия.
 • владеене на ромски/турски език

Профил на длъжността:

 • посредничи при реализиране на  сесии на „Здравен клуб“ с участници в проекта по теми, свързани с превенция на социално значими заболявания,   в сътрудничество с други специалисти на Сдружение ОПУР;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • посредничи при осъществяване на кампании на терен в общността по различни теми, свързани с превенция на социлно значими заболявания;
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • води задължителна документация по проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен граждански договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен.

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване /по образец/;
 • автобиография /по образец/;
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • други приложими документи /напр. сертификати/удостоверения от участие в обучения, семинари; други прояви/.

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе  по документи и последващо събеседване на 02.05.2022 година от 13:00 часа.

 Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден до 01.05.2022 година по електронна поща upsda.bg@gmail.com, както и лично на 02.05.2022 година в гр. Велинград ул. „Хан Аспарух“ 116 до 13:00 часа.

Събеседването ще се проведе на 02.05.2022 година от 13:00 часа в гр. Велинград ул. „Хан Аспарух“ 116.

Обявата и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Сдружение ОПУР – upsda.org

Одобрените  ще бъдат информирани по телефона/имейл адрес.

Пълен текст на обявата:obyava-rabota-V-1

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

www.eufunds.bg

 

5 дневна кампания на терен „За образованието“ ще се проведе в община Велинград

                           

Дейностите на Сдружение ОПУР, като партньор по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ предвиждат и провеждане  на  5 дневна информационна кампания на терен „За образованието“.

По време на кампанията ще бъде представена актуална информация относно ползите от образователната интеграция, както и възможностите за продължаване на образование за лицата, прекъснали своето обучение. Всички участници ще могат да получат консултация по личен казус  от експерти с опит в образователната система. За всички заинтересовани лица са предвидени пакет информационни материали!

Ето и датите:

16.04.2022г – от 09:00 до 17:00 часа, гр. Велинград, кв. Асфалтова база

17.04.2022г – от 09:00 до 17:00 часа, гр. Велинград, кв. Анезица

18.04.2022г – от 11:00 до 19:00 часа, с. Грашево

19.04.2022г – от 10:00 до 18:00 часа, с. Драгиново

20.04.2022г – от 08:00 до 16:00 часа, с. Света Петка

Участниците в кампанията ще могат да научат повече за стартиращите дейности по проекта –ежемесечните срещи в «Работилница  за родители». Програмата  представлява тематично и концептуално свързани дискусионни срещи/семинари, които се водят от специално подготвен екип от специалисти с активното участие на родителите. Специалистите и родителите  време на «Работилницата»  са партньори, които обменят опит и си сътрудничат активно в търсенето на решения за изпълнение на родителските отговорности, подкрепа и осигуряване на сигурно и щастливо детство.

Основна цел е  подпомогнане на  родителите да разширят своите знания, умения и нагласи за осигуряване на пълноценна грижа за развитие на децата  и за израждане на положителни взаимоотношения с тях;  подкрепа за образователно развитие на децата; превенция на отпадане от училище.

Основният фокус са взаимоотношенията родител-дете, както подкрепа на личностно развитие и активно включане на децата в образователната система.

«Работилницата за родители» осигурява сигурна  среда, в която родителите имат възможност да споделят своя опит, знания и притеснения, свързани с отглеждането и общуването с  децата  си   с други родители и специалисти, както и да придобият познания за детското развитие и психологическите потребности на детето в различните му възрастови периоди. В основата на програмата са залегнали съвременните разбирания за развитието на детето и ролята на родителите и семейната среда за разгръщане на потенциала на детската личност.

Програмата използва методите на групова работа и  се фасилитира от специално подготвен екип от двама специалисти (психолог и образователен консултант) с познания в областта на детско развитие и фамилната работа.

«Работилница  за родители» включва кратки лекции, презентации, дискусии и работа в малки групи. Провежда се в  група от до 10 родители, при стриктно спазване на противоепедимичните мерки!

Обадете се на телефон 0898 296 705 и се запишете за участие – ще получите пълна информация за датите и часовете на предстоящите  занятия  на «Работилница  за родители»

Може да заявите  желанието си за включване  като се обърнете и към Общностните медиатори на Община Велинград

 

 

 Дейността се реализира като част Дейност 6:  „Насочване към мерки за превенция на ранното отпадане от училище / Направление II/“ по Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград, ОП „Развитие на човешки ресурси“, Приоритетна ос  BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

www.eufunds.bg