Покана – предоставяне на оферта за избор на изпълнител за създаване и функциониране на Форум театър

                                      

 

П  О  К  А  Н  А

 

от Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,

ЕИК 176138019 , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ, номер 64, ап. 8

ОТНОСНО: Представяне на оферта във връзка със предстоящо сключване на договор с предмет: Избор на изпълнител за създаване и функциониране на „Форум театър” в две училища по Дейност 4: Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието по проект: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, Наука и образование за интелигентен растеж, BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, Дейност 4 Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието по сключен Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C0.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж ”.

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ.

Предметът на договора включва: Организирането и провеждането /вкл.логистика/  на два поредни Форум Театъра / в два поредни учебни срока или две поредни учебни години/ с представители учебни заведения ОУ „Неофит Рилски“ гр. Велинград и ОУ „Георги Бенковски“ гр. Велинград с цел  разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието, което има по отношение на представителите на различните етноси; да добият участниците увереност в себе си, в своята сила и възможност за промяна; да намерят оптималните начини на поведение в трудни житейски ситуации; да научат нови роли и поведения.

повече информация – в прикачен файл

При проявен интерес от ваша страна, моля в срок до 10.06.2022 година да представите вашите оферти на електронен адрес: upsda.bg@gmail.com

Всяка оферта трябва да съдържа:
– административни данни за оферента – наименование, ЕИК, адрес,
– дата на издаване на офертата;
– подпис и печат на офертата;

– срок на валидност на офертата;
– техническо предложение.
– ценово предложение – крайна цена в лева.

Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 2 (два) месеца, считано от датата на подаване на офертата.
Офертата се изготвя на български език.

Настоящата покана за представяне на оферти не представлява процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла па ЗОП и публична покана по смисъла на ПМС 160/1.07.2016 г.

Приложение – pokana – opur forum teatar

 

www.eufunds.bg