ARTYS – драма в подкрепа на младежи

Старитира проектът ARTYS –  Използване на младежка работа, основана на драма, за психосоциална подкрепа на млади хора с ограничени възможности 

Идеята събра ни заедно с нашите дългогодишни приятели от OKO -ORGANIZACIJA KREATIVNOG OKUPLJANJA (инициатор на проекта и водеща организация), Сърбия и Teatro del Ortica, Италия. Това партньорство ще послужи на младежки работници, които желаят да си сътрудничат по отношение на психосоциалната подкрепа чрез ангажирани методологии като процесна драма и форум театър, които подпомагат социалното включване и благосъстоянието на младите хора с по-малко възможности.

Организираме този проект, защото трите партньорски организации работят със сходни методологии и целеви групи, за да се борят с настоящата чувствителна ситуация за младите хорас по-малко възможности* –  изправени пред дискриминация, депривация от културни дейности и психическо благополучие. За младежките работници няма актуални препоръки за бъдещи практики за осигуряване на регламентирана работа на терен за психосоциална подкрепа на младите хора с по-малко възможности чрез младежка работа, основана на драма. Този проект ще осигури трансфер на знания, възможности за работа в мрежа и обучение за всички участници и за подготовка на следващи мащабни проекти. Обща цел: повишаване на качеството на младежката работа чрез използване на методологии за драма за психосоциална подкрепа на младежи с по-малко възможности.

#KA210-YOU #Erasmus+#ARTYS, #fondacijatempus, #okoorg, #erasmusplus

Специфични цели: Укрепване уменията на младежките работници за използване на младежката работа на основата на драма за психосоциална подкрепа на млади хора с по-малко възможности; картографиране на ситуацията в областта и на заинтересованите страни в Сърбия, България и Италия по отношение на използването на младежката работа на основата на драма като психосоциална подкрепа на млади хора; оспорване на съществуващата практика на младежката работа на основата на драма за поставяне под въпрос на стандартите за младежка работа съгласно ETS; разширяване на методологиите за психосоциална подкрепа за различни заинтересовани страни: центрове за социална работа, училища, университети и др. Интегриране на различни практики в областта на младежката работа и психосоциалната подкрепа на европейско ниво за развитие на социалното включване;Изграждане на устойчива мрежа;Разпространение на резултатите и ценностите на ЕС;

*Младежи с по-малко възможности са тези млади хора, които в общността са определяни като: млади бежанци, мигранти, търсещи убежище, LGBT+ младежи, младежи в ситуация на NEET. Covid-19 и конфликтната ситуация в Украйна удвоиха необходимостта от бърза реакция.