Обява за свободна работна позиция – актьор

                                       

 

О Б Я В А
ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор по Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „НОИР“, Приоритетна ос BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, във връзка с изпълнение на Дейност 4: „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

1. Актьор– 1 позиция
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
– Минимално образование – висше в областта на изкуствата/актьорско майсторство.
– Минимум 1 година опит в областта на театъра и изкуствата, опит в работа по метода Форум Театър ;
– Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

Ще се счита за предимство:
• да има практически опит в работа с уязвими групи и в изпълнение на проекти в социалната сфера, образованието и изкуството;
• да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
• Да има умения за водене на групови занятия по метода Форум Театър.

Профил на длъжността:
• Участва в работни срещи с екипа работещ по проекта от страна на СОПУР;
• Провежда групова работа – Театрални занимания/сесии, с подрастващи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на театрални техники за работа с маргинализирани групи по график,;
• Отговаря за попълване на необходимата документация преди, по време и в края на груповата работа;
• Подготвя и участва в представителна изява – театрална пиеса за подрастващи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на театрални техники за работа с маргинализирани групи.
• Участва в представителни изяви по проекта;
• Изготвя доклади за оценка на дейността;
• Носи професионална и етична отговорност в рамките на проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор за реализиране на дейността. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.
Работно време – непълно, сумарно работно време.

Необходими документи:
– заявление за кандидатстване /по образец/;
– автобиография /по образец/;
– копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– копие от диплома за завършено образование;
– други приложими документи /напр. сертификати/удостоверения от участие в обучения, семинари; други прояви/.
Изискване към всички кандидати – да не са осъждани.
– Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство – съгласно законодателството.

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе по документи и последващо събеседване /за допуснатите по документи кандидати/.

Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден до 10.07.2023 година /включително/ по електронна поща upsda.bg@gmail.com, по пощата или лично на адреса на организацията.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани по телефона/имейл адрес за датата, място и час на събеседването.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Пакет от документи за кандидатстване:

CV – V-4

zayavlenie-deklaratsia-V-4

 

Дата на обявяване – 03.07.2023 година

Обява за подбор на служители

                                                       

О Б Я В А

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор по Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „НОИР“, Приоритетна ос  BG05M9OP001-2

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ –

КОМПОНЕНТ 2, във връзка с изпълнение на Дейност 3:     „Насърчаване на участието на родителите в образователния процес“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 1. Експерт образователни дейности – 1 позиция. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  • Минимално образование – висше в областта на педагогиката и хуманитарните науки;
  • Минимум 2 години опит в областта на педагогиката и хуманитарните науки;
  • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги и образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • да има експертни умения и опит в подготовка и разработване на програми и обучителни материали;
 • да има умения за водене на групови занятия.

Профил на длъжността:

 • разработва програма и обучителни материали за реализиране на дейността;
 • подготвя и реализира сесии на „Клуб на поколенията“ с участници в проекта, в сътрудничество с други специалисти на Сдружение ОПУР;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • осъществява кампании на терен, групови занятия в общността по различни теми;
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • води задължителна документация по проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрените     кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор – до 30.09.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.

Работно време – непълно, сумарно работно време

2.  Педагог– 2 позиции.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше в областта на педагогиката и хуманитарните науки, с педагогическа правоспосоност;
 • Минимум 2 години опит в областта на педагогиката и преподаването;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги и образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия.

Профил на длъжността:

 • подготвя и реализира сесии на „Клуб на поколенията“ с участници в проекта, в сътрудничество с други специалисти на Сдружение ОПУР;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • осъществява кампании на терен, групови занятия в общността по различни теми;
 • насърчава родителите за участие в образователния процес чрез индивидуални и групови консултации по време на реализиране на проектинте дейности;
 • води задължителна документация по проекта.
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.

Срок на договора и работно време: С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор – до 30.09.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056- 0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.

Работно време – непълно, сумарно работно време

Изискване към всички кандидати – да не са осъждани.

–     Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство – съгласно законодателството.

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе  по документи и последващо събеседване /за допуснатите по документи кандидати/.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден до 10.07.2023 година /включително/  по електронна поща upsda.bg@gmail.com,  по пощата или лично на адреса на организацията.

 Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани по телефона/имейл адрес за датата, място и час на събеседването.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Пакет от документи за кандидатстване:

zayavlenie-deklaratsia-V-3

CV – V-3

 

Дата на обявяване – 03.07.2023 година