Заключителна пресконференция по проект проект: „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“

                                                      

На 25.09.23г.  от 09:30ч. в голяма заседателна зала на Общинска администрация беше проведена заключителна пресконференция във връзка приключване на дейностите по  проект: „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“

На събитието присъстваха зам.-кметът на община Велинград г-жа Светла Томова, ръководителят на проекта г-н Атанас Палигоров, представители на партньорите по проекта, служители и граждани. Всички присъстващи бяха запознати  подробно с дейсностите, постигнатите резултати, периода на изпълнение и стойността на проекта.

Проектът се изпълнява във връзка със сключени договори по две оперативни програми:

  •  ОП „Развитие на човешките ресурси”  с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 в размер на 1 169 020.81 лв., от които 993 667.69 лв. от Европейския социален фонд и 175 353.12  лв. Национално финансиране.
  •  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 в размер на 389 826.62 лв., от които 331 352.63 лв. от Европейския социален фонд и 58 473.99лв. Национално финансиране.

Общата стойност на проекта е 1 558 847,43 лв. /един милион петстотин петдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки/ лв.Периодът на изпълнение е 16.08.2021  – 30.09.2023 г.

Проектът бе реализиран на територията на община Велинград, като Сдружение Обединени професионалисти за устойчиво развитие беше един от партньорите. В рамките на изпълнението на проекта  бяха обхванати повече от 500 лица от целевите групи-  представители на уязвимите групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора, населяващи територии, в т.ч., селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация. Всички те активно участваха във всички проектни дейности.

Постигнати общи резултати: подобряване на жизнения стандарт чрез информирането им, включването им в пазара на труда, мерки, повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на толерантност от страна на гражданското общество.

 

 

Изложба – Седмица на здравето

               

 

На 25 септември 2023 година беше открита изложба на снимки от проведената в периода 18-24 септември „Седмица на Здравето“  част от Дейност 8: Повишаване информираността относно социалните и здравните права. Насърчаване семейното планиране и отговорното родителство. Повишаване здравната култура /Направление III/ Поддейност 3 – Здравен клуб, реализирана от Сдружение ОПУР, като партньор по проект ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘

Ще може да поетите изложбата до 30.09.2023 година в ОНЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1905“ кв. Чепино, гр. Велинград.

Вход свободен!

 

 

Ден на спортната активност и екипно взаимодействие

                         
За втора поредна година Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ Пловдив, които са партньор по Проект ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ организира  на 25 септември 2023 година в град  Велинград „Ден на спортната активност и екипно взаимодействие“.
Участниците – ученици,  педагогиески специалисти и родители,  имаха възможност да танцуват  народни танци с Аделина Пещерска, а след това да се впуснат в забавна  Зумба с Преслава! Като част от спортната инициатива бяха  предвидени множество спортни игри, щафетни предизвикателства и аеробика с Таня Тренова. За най-активните участници бяха  предвидени награди.