„Характеристики на ефективната групова работа с правонарушители” – основна тема на третото еднодневно обучение по проект „Всичко е възможно“

Пловдив, 29.10.2015г.
Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено третото планирано еднодневно обучение за служители в системата на ГДИН, социалните услуги, неправителствени и благотворителни организации работещи с осъдени лица, правонарушители и деца и младежи с девиантно поведение, за повишаване на квалификацията на участниците за работа с уязвими групи и работа в мрежа. Обучението се проведе в гр. Пловдив и включваше представяне на проекта и следните теми: „Характеристики на ефективната групова работа с правонарушители”, „Профилиране за групова работа. Оценка на суициден риск.”, „Умения за повишаване на мотивацията за промяна на целевите групи” и „Основни принципи и европейски стандарти при работа с уязвими групи в затвора. Участниците имаха възможността да обменят опит и да разискват казуси с лектора.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г.е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, с програмен оператор Министерство на правосъдието, https://mjs.bg/132/
Plovdiv, 29.10.2015
Third oneday training for experts of correctional and probation services, social services and NGO and charity organizations working with prisoners and offenders has been held out under Everything is possible project in the Town of Plovdiv. The training aimed to increase the qualification level of the participants and promote networking among experts from different organisations. The following topics were presented: main project activities and aims, “Features of efficient group work with offenders”, “Skills for motivation change of target groups”, “Description of group work. Suicide risk assessment.”  and Basic principles and European standards of work with vulnerable groups of inmates”. Participants were pleased to share experience and discuss practical examples with the lecturer.
Everything is possible 93-00-138/12.03.2015 project is financed by Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, with Programme operator  – Ministry of Justice, https://mjs.bg/132/