Общо събрание на Сдружение ОПУР

ПОКАНА
от Управителния съвет
на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност
„Обединени професионалисти за устойчиво развитие“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението

на 28.03.2022 г. /понеделник/ от 17:30 часа в офиса на адрес

гр. Пловдив, ул. „ Иларион Макариополски“ № 64, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за дейността през 2021 година и Финансов отчет

2. Избор на УС и Председател на УС

2. Освобождаване на членове от  Сдружението

3.  Прием на членове на Сдружението

4. Разни

На основание Чл. 25. (1) В случай, че са изпълнени условията за свикването на Общото събрание, то се счита за законно, ако присъстват не по-малко от две трети от всички действителни членове.

А/  Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.

 

От Управителния съвет