Проект ,,Менторство за самопомощ” – обединение на професионалисти

Проект ,,Менторство за самопомощ”  –  обединение на професионалисти

 Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе на 28, 29, 30 август обучение с педагозите от ВУИ,,Ангел Узунов”,град Ракитово, НУ,,Кирил Нектариев”,гр.Пловдив и ОУ,,Панайот Волов”, гр.Пловдив в хотел ,,Борика”- с.Равногор.   по проект „Менторство за самопомощ” ,финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. www.ngogrants.bg

За целта на обучението бяха подбрани 20 преподаватели от трите училища, които отговориха на заложените по проекта критерии. В процеса на тридневното обучение те бяха запознати и обучени в менторския подход. Чрез разнообразните упражнения, задачи и казуси водещите успяха да представят  по оригинален и запомнящ се  начин  същността на метода. В процеса на работа се осъществи среща на професионалистите с професионалисти, които  по категоричен начин защитиха името си на учители и възпитатели и с вещина, емоция и плам представиха своите учебни заведения и своята работа – изпълнена с трудности, отговорности и много напрежение.
Разнообразната тридневна програма обхвана различни области от педагогическата  дейност, което спомогна не само за опознаването на участниците, но и за тяхното сработване като екип. Чрез задълбочените дискусии по темата участниците категорично защитиха нуждата от реализация на проекта, чиято цел е  да бъдат подпомогнати учениците за успешно вграждане в училищната среда и намаляване на риска от отпадане от училище. Чрез менторския подход  учениците ще бъдат стимулирани към промяна в поведението и отношението им към училище, ще придобият ясна представа за своето бъдеще.
Новообучените ментори получиха указания за първоначалните дейности по подкрепа на 40 ученици в риск от собствените учебни заведения, които включват периода   до първата супервизионна среща.

Проект ”Менторство за самопомощ”,  № 390/11.06.2015г., е финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Договарящия орган