БГ05 „ФОНД ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ“

Сдружение „Обединени
професионалисти за устойчиво развитие стартира проект „За по-добро бъдеще”,
финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
за Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г., чрез Институт Отворено
Общество София. 

Проектът е с продължителност 8 месеца и общ бюджет 4 646
евро. Негов приоритет е овластяване на уязвими групи и дейностите ще се
реализира във Възпитателно
училище-интернат в гр. Ракитово, като се работи едновременно  с учениците и учителите. В момента в
училището се обучават и възпитават около 58 деца от цялата страна с девиантно и
делинкветно поведение, като над 90% от тях са от ромски произход. Проектът
пряко работи в подкрепа на общата си цел „Овластяване на уязвими групи”, като
инвестира в знания и умения на целевите групи от младежи и учители и възпитатели
към ВУИ – гр. Ракитово, като новите умения за справяне с агресията ще спомогне
ресоциализацията на младежите в обществото, а също ще им служи за преодоляване
на осмисляне и преодоляване на бъдещи конфликтни ситуации. С обученията  за учителите и последващата промяна в
работата с учениците се постигат специфичните цели на проекта, а именно  овластяване на учениците за постигане на
промяна и активно определяне на тяхното бъдеще, въвеждане на механизми за
самопомощ и сътрудничество в ученическата общност, повишаване капацитета на
учителите и възпитателите във ВУИ – гр. Ракитово и разширяване на подкрепата от
гражданска организация към уязвима и маргинализирана общност.
ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г.
ПЪРВИ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ