Обобщение на резултатите по проект «За по-добро бъдеще»


Сдружение „ОПУР“  финализира  проект «За по-добро бъдеще» 92/23.09.2013г.,
финансиран по първи конкурс на Програмата за подкрепа на неправителствените организаци в България на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г. Проекта е финансиран по първи конкурс на Програмата за подкрепа на неправителствените организаци в България на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.
Обща стойност на проекта: 4131.60 Евро
Период на реализация: 01.10.2013 – 30.04.2014г.
Обща цел: Реализиране на дейности за овластяване на уязвими групи
Специфични цели:
1. Осигуряване на участие на представители на уязвимите групи, включително роми, в процесите на вземане на решение и формулиране на политики
2. Повишаване на уменията на ученици във ВУИ „Ангел Узунов“ за решаване на проблеми и намаляване на агресията, като овластяване за предопределяне на своето бъдеще, както и повишаване капацитета на учителите и възпитателите, за постигане устойчивост на дейностите.
Планирани дейности:
1. Обучение на 10 учители за обучители по специално създадена за нуждите на ВУИ „Ангел Узунов“ методика – „Решаване на проблеми“
2. Провеждане на обучение във ВУИ „Ангел Узунов“ по методиката  „Решаване на проблеми“, от трима от новообучените учители към останалия педагогически състав
3. Супервизия от експерти на Сдружение „ОПУР“ относно прилагане на новата методика в ежедневната работа с възпитаниците на ВУИ
4. Провеждане на сесия „Ритъм терапия“, за апробиране на метода, с участието на двадесет ученици от ВУИ
5. Заключително събитие във ВУИ с Ритъм сесия и празнична програма и планиране на дейности по устойчвост с ключови заинтересовани страни
6. Дейности по публичност – две пресконференции, три прессъобщения, публикуване на материали в интернет и брошура по проекта.
Постигнати резултати:
Обучени 10 учители в умения за решаване на проблеми и водене на обучение за възрастни от експерти на Сдружение ОПУР, което ще спомогне прилагането на  методология «Решаване на проблеми» и повишаване качеството на образователния и възпитателен процес във ВУИ «Ангел Узунов».
Обучени и останалите учители и възпитатели във ВУИ по методиката, от свои колеги, преминали първото обучение. На целия педагогически състав са раздадени Наръчници «Решаване на проблеми», които дългосрочно имат възможност да ползват по време на груповите и индвидуални занимания с възпитаниците на училището по дадената методика.
Реализирани две сесии по Ритъм терапия с по 20 участници – ученици, с цел намаляване на напрежението и агресията сред възпитаниците и сплотяване на младежката общност във ВУИ «Ангел Узунов». Същите бяха проведени от представители на Институт «Либера», които са основоположници на Ритъм терапията в България. Закупените със средства по проекта 4 тарамбуки са предоставени за ползване на възпитаниците на училището, за да може да продължи организирането и провеждането такъв вид дейности – групово или самостоятелно занимание с ударни инструменти, които развиват музикалният талант на децата и имат терапевтичен ефект по отношение на агресивните действия.
Оказана подкрепа на учители и възпитатели при използване на техники от новата методика, чрез шест супервизии от експерти на Сдружение ОПУР. Придобити нови знания и умения за работа с младежите за подпомагане и поощряване на прояви и инициативи за взаимопомощ и самопомощ, повишаване интереса и мотивация за продължаване на образованието, както и подобряване качеството на преподаване и учене. Намален стрес сред педагогическия състав и повишена мотивация за работа. Обсъдени възможни теми за последващи обучения.
Възпитаниците на ВУИ „Ангел Узунов” са подкрепени за предопределяне на своето бъдеще, чрез усвояване на техники за ефективно решаване на възникнали проблеми по време на престоя във ВУИ и намаляване броя на прояви на агресивност между тях..
Реализирано Заключително събитие с възможности за изява на младежите в Ритъм сесия и спортни съревнования, раздадени индивидуални награди за всички младежи и предадени с протокол спортни пособия на ръководството на ВУИ. С цел поощряване на развитието на екипност и взаимопомощ чрез спорт бяха закупени спортни принадлежности – топки за футбол и волейбол, хилки за тенис на маса, федербал и шах.
Проведена медийна кампания за публичност и информираност по проекта с две пресконференции и последващи публикации в електронни медии, публикувани статии на Свилен Топчиев в местен сайт, относно обучението  учителите, сесията по Ритъм терапия и вздействието на проекта върху резултатите от учебно възпитателният процес; разпространени резултати по проекта чрез брошури и публикации във сайта и фейсбук страницата на Сдружение ОПУР, като модел за мултиплициране;
Не на последно място създадено устойчиво партньорство за следващи инициативи  със ВУИ «Ангел Узунов» в подкрепа на възпитаниците и педагозите.
25.04.2014г.                                                             
гр. Ракитово