Среща по проект FREEWAY в Пловдив

На 9 и 10 септември в Пловдив се реализира среща по проект FREEWAY – Free Man Walking – театърът като инструмент за улесняване на интеграцията, подкрепен от програмата Creative Europe, с участието на представители на водещата организация –  Teatro dei Venti от Модена, и партньорските организации –  Aufbruch (Германия), Jubilo (Полша) и UPSDA (България).
На 9 септември в ТракАрт се проведе  дискусия на партньорите, като се представи опита, трудностите и предизвикателствата пред екипа на UPSDA  в реализирането на театрална работилница с лишени от свобода в Затвор Пловдив в условията на извънредна епидемиологична обстановка. Режисьорът Лилия Секова и творческият директор Емилия Крушков споделиха опита си от работа на терен в създаване на продукцията по метода Форум Театър. Гости на срещата бяха двама участници – лишени от свобода, които по настоящем са реабилитирани – те споделиха с партньорите, как участието в театралната работилница е променило отношението им към света на изкуството и е подпомогнало процесът им на рехабилитация.  По-късно в същия ден заедно партньорите посетиха квартал Столипиново и Образователен център към НУ „Кирил Нектариев“, където в началото на лятото  нашето сдружение реализира театралната постановка по метода Форум Театър  „Ромео и Жулиета от квартал „100 липиНово“.
На 1о септември  в БТА беше организирана пресконференция в присъствието на всички партньори, театрални оператори и доброволци от екипа на UPSDA и журналисти.  Срещата бе чудесна възможност да споделим  информация „от извора“ за възможностите, предизвикателствата и успехите, които имат колегите, работещи в други държави по този проект.
Предвиденото за по-късно същият ден представление “Форум театър колаборации” по действителни истории, с лишените от свобода от Затвор Пловдив, на тема: Бащи и синове, бе отменено, поради заболяване от Covid-19 на един от актьорите. След постановката „Огледалото“, която бе поставена на сцена там на 21.07.2021 година, това представление следваше да е втората постановка по проекта, реализирана в Затвор Пловдив.
В тези две трудни години UPSDA, както и всички партньори по проекта се стремят да продължат своята работа, като я адаптират, съъбразно възможностите. А всяка една промяна ни прави още по-богати в уменията ни да можем да приложим  различни подходи и варианти за работа, за да достигнем до целта – засилване на театралните дейности в затвора, както и валидизиране на компетенциите придобити чрез участие в театър и изкуство.

Проект СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Основната цел на проекта е реализирането на интегриран подход за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и трайната интеграция на представителите на целевите групи чрез реализацията на комплексни мерки за интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) с цел допълване на мерките по изграждане на социални жилища по ОП РР.

Специфичните цели на проекта са в съответствие с тези на процедурата и са насочени към намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване чрез:

  • Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. подпомагане интеграцията на пазара на труда
  • Подобряване на образователна среда за активно социално приобщаване, в т.ч. осигуряване на достъп до образование и обучение. За целта се предлагат дейности, водещи до качествена образователна работа с лица от различен етнически произход. Това ще доведе до стимулиране на лицата, повишаване броя на успешно интегрираните, както и привличане и приобщаване на родителите към проблемите на образованието чрез различни форми за партниране с училищен и НПО сектор.
  • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги
  • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи Целите по настоящето предложение гарантират условия за равноправно интегриране на представителите на целевите групи в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация. Интегрираните мерки и дейности са насочени към повишаване качеството на живот на целевите групи, постигане на по-висока степен на съответствие с техните интереси и потребности, междусекторно сътрудничество, по-добра координация, ефективност, ефикасност, комплексност с цел устойчивост на резултатите. Предложените мерки и дейности пряко кореспондират с целите на общината по приоритети образование, здравеопазване, заетост и култура – гарантиране правото за равен достъп до качествено образование; обучение в дух на толерантност и недискриминация, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност ; приобщаване и приемане на различните.

Сдружение ОПУР, като активен партньор по проекта,  предвижда реализиране на следните дейности като част от проекта:

  • Насочване към мерки за превенция на ранното отпадане от училище – Цел на дейността е прилагане на комплексни мерки за превенция на ранното отпадане от училище. Изпълнението предвижда няколко поддейности: информационни кампании на терен в общността с мото „За образованието“ за разясняване на ползите от обрователната  интеграция и насочени към мерки за ранното отпадане от училище, както и реализиране на  „Работилница за родители -Заедно за образование“
  • Повишаване информираността относно социалните и здравните права. Насърчаване семейното планиране и отговорното родителство. Повишаване здравната култура. Цели се промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване – предвижда се кампания в общността за информиране относно социалните и здравните права на представители от целевата група . Дейността предвижда следните поддейности: Провеждане на информационни кампании на терен в общността „Превенция на социално значими заболявания“; Провеждане на тренинг – обучения и семинари, както и организиране на “ЗДРАВЕН КЛУБ ”
  • Насърчаване участието на родителите в образователния процес – Цел на дейността е изграждане на стратегическо партньорство за изработване на структуриран подход за въвличане на родителите в подкрепа на образователната интеграция. Дейността предвижда съвместни мероприятия деца и родители от целевата група
  • Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието – Дейността предвижда реализиране на Форум театрални постановки с цел разясняване па ползите от образователната инграция и приемане на различието

Партньори по проекта:

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ПО ОПРЧР:

Сдружение Консултантско бюро Напредък 7

Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ПО НОИР:

Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НЕОФИТ РИЛСКИ“