Актуално състояние в затворите в Европа: идентифициране на спортни дейности

FINAL-Report-SPPF-IO1.V3-bg.2022

„Актуално състояние в затворите в Европа: идентифициране на спортни дейности“  е доклад,  изготвен от изследователи от Vrije Universiteit Brussel (VUB) като част от проекта „Спорт в затвора, план за бъдещето (SPPF)“, който е съфинансиран от програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Изследователите от Vrije Universiteit Brussel са направили преглед на литературата, за да очертаят съществуващите практики, които улесняват използването на спортни дейности за подготовка на лишените от свобода за живота след затвора, и спортни дейности, които (може да) имат връзка с външния свят. В доклада може да се запознаете и с резултатите от направеното  онлайн проучване, което дава  допълнителна информация от персонала на затвора относно организацията и оценката на спортните дейности в затвора. Проучването беше разпространено в мрежите на партньорите по проекта и в него участваха служители от всичките 12 затора в България.

 

„Спорт в затвора, план за бъдещето (SPPF)“ е тригодишен проект (с начална дата 01.01.2020 г. и крайна дата 31.12.2022 г.) представлява партньорство за сътрудничество, което се координира от De Rode Antraciet от Белгия и включва различни организации като партньори: Vrije Universiteit Brussel от Белгия, Unione Italiana Sport per Tutti от Италия, Асоциация „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ от България, Асоциация за творческа социална работа от Хърватия и Dienst Justitiële Inrichtingen от Нидерландия.

Покана – предоставяне на оферта – провеждане на семинари

                                       

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

П  О  К  А  Н  А

 

от Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,

ЕИК 176138019 , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ, номер 64, ап. 8

ОТНОСНО: Представяне на оферта във връзка със предстоящо сключване на договор с изпълнител по проект: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, Наука и образование за интелигентен растеж, BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, Дейност 4 Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието по сключен Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C0. Предметът на договора ще бъде организирането и провеждането на 5 броя семинари за разясняване ползата от образователната интеграция и приемането на различието.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж ”.

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ.

Обхватът на услугата е включва: Организирането и провеждането на 5 броя семинари за разясняване ползата от образователната интеграция и приемането на различието. Семинарите имат за цел повишаване на информираността и разбирането на проблемите и ситуацията на различните етнически групи в общността, смисъла на интеграцията като двупосочен и динамичен процес и взаимно приемане, уважение, учене и подкрепа, както и разбирателство между родителите представители на различни етнически групи. Също така и важността на образованието за успешната бъдеща интеграция на подрастващите в обществото и на пазара на труда.

Изпълнителят следва да се съобрази и да включи в програмата на семинарите водещите теми за „Ролята на родителя в образователна интеграция” , „ Образованието на подрастващите – ключ към успешното бъдеще“, „Обединени в различието“ и др. Мотивирането и включването на родителите като заинтересована страна в образователния процес на деца е ключово за поощряване на учениците за постигане на по-високи резултати и участие в училищния живот, продължаване в следващ етап на образованието и търсене на професионална и личностна реализация. При поднасяне на материята трябва да бъдат използвани интерактивни методи на работа и арт-подход.

Екип за изпълнение на дейностите

За обезпечаване дейностите по изпълнение на всеки от петте семинара и за предоставяне на логистика , изпълнителят трябва да осигури двама модератори, ангажирани с цялостното координиране на дейностите и комуникацията с възложителя. Те са лицата, които ще ръководят

събитията, предвид предложения не-малък брой участници, като трябва да се заложи и на активната работа в малки групи. Изпълнителят трябва да осигури в екипа си и лектор-психолог.

МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ

 При всички дейности, където е приложимо, Изпълнителят следва да осигурява публичност и информираност по финансирането на договора и следва да спазва изискванията, определени в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020“

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЛА

 Изпълнителят трябва да осигури зала за провеждане на семинарите, съобразна с вида на събитието. Залата, помещението може да е в хотел и да се използва самостоятелно Помещенията могат да са в музей, библиотека, конгресен център, център за професионално обучение, зала в сгради на хотели, читалища и др. Капацитетът на залите трябва да отговаря на броя на участниците в събитието – 30 бр. лица. Изпълнителят е задължен да наеме и подреди залата както и да осигури техническо оборудване, което ще е необходимо за съответното събитие.  Максимална стойност за наем на зала е 240 лева.

 Изпълнителят е длъжен в рамките на провеждане на семинарите да осигури кафе пауза, включваща включващ кафе (еспресо, мляко и сметана); чай; вода 0,5 л. бутилка; сладки; соленки; Максималната стойност за кафе-пауза е 180 лв ;

Изпълнителят трябва да осигури обяд в рамките на семинара, включващ основно ястие и хляб.Максималната стойност за обяд  е 300 лв ;

За провеждане на 5 броя семинари, изпълнителят трябва да осигури лични предпазни средства и пакет материали за участие и обучение. Максималната стойност за личните предпазни средства е 150 лева, а за материалите за участие и обучение 398 лева.

ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

 Материалите и всички документи, изготвени във връзка и по време на изпълнението на сключения договор, остават изключителна собственост на Възложителя. Изпълнителят няма право да задържа тези документи или материали, нито да ги използва за свои цели, които нямат отношение към изпълнението на сключения договор, без да е налице изрично писмено съгласие на Възложителя, както и да ги предоставя на трети лица.

Срокът на договора, който ще бъде сключен е до 30.06.2023г  или срока на  Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 , в зависимост от обстоятелството, което  настъпи по-късно.

Място на изпълнение на поръчката: община Велинград

Прогнозна стойност: 12 500 лева., посочената прогнозна стойност е крайна, с включено ДДС.

Посочената от участника стойност е цена на договора, който ще бъде сключен с избрания за изпълнител участник, като сбора на посочените от участниците цени на отделните дейности следва да съответснват на общата цена за изпълнение. Цените са за целия срок на договора и не подлежат на промяна от страна на изпълнителя.

 Семинарите ще се проведат по предварително утвърден от възложителя график – програма.

Начин на плащане: По банков път. 20 % авансово, до 10 дни от датата за организиране на първият семинар; 80% след реализиране на семинарите и предоставяне на всички документи за провеждането им.

При проявен интерес от ваша страна, моля в срок до 30.09.2022година да представите вашите оферти на електронен адрес: upsda.bg@gmail.com

Всяка оферта трябва да съдържа:
– административни данни за оферента – наименование, ЕИК, адрес,
– дата на издаване на офертата;
– подпис и печат на офертата;

– срок на валидност на офертата;
– техническо предложение.
– ценово предложение – крайна цена в лева.

Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 2 (два) месеца, считано от датата на подаване на офертата.
Офертата се изготвя на български език.

Настоящата покана за представяне на оферти не представлява процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла па ЗОП и публична покана по смисъла на ПМС 160/1.07.2016 г.

Приложения:

  1. Ценово предложение;
  2. Техническо предложение;

 

tehnichesko predlozhenie

tsenovo predlozhenie

www.eufunds.bg