Обучение на екипа в Полша – юни 2016

Екипът ни взе участие в обучение на партньорите Arts in Jail: Experiences and learning patterns for prisoners по проект „Умения за свобода“ в гр. Шчечин, Полша от 27 юни до 2 юли. Домакини ни бяха колегите от университета Collegium Balticum.

Целта на обучението беше да споделим, сравним и систематизираме методи за артистични дейности в затворите, за да:

  • създадем нови инструменти и методи, както и да ги направим по-видими и използваеми в партньорските страни
  • да обмислим начини за подпомагане ресоциализацията и съзнателното участие на лишените от свобода в програмите, за да улесним търсенето им на работа
  • да обмислим начини за стимулиране на обществото да стане по-включващо спрямо бившите затворници

Освен двама души от нашия екип, в обучението взе участие и представител на Затвор Пловдив – Инспектор СДВР Делчо Балакчиев.

Всички партньори, участващи в проекта (от Белгия, Кипър, Италия, Германия, Турция и Полша) представиха работата си с лишени от свобода и обсъдиха възможностите за адаптиране на различните методи към текущата законодателна обстановка в национален контекст. В обучението бяха обсъдени множество модели на формално и неформално образование, които биха могли да бъдат достъпни в условията на затвора, както и минималните изисквания за операторите на програмите.

Вижте видео от представянията на партньорите.

 

 

Умения за свобода

Днес, в 28-те страни на ЕС, има около 650 000 затворници.

Само 1 от 5 от тях се занимава с някакъв вид дейност и само 3% от тях работят за външни лица. Безработицата, липсата на адаптирани модели за обучение и загубата на идентичността и чувството за принадлежност към гражданска общност все още определят твърде високо ниво на рецидивизъм сред едни от най-непривилегированите индивиди.
Тръгвайки от тези цифри и от осъзнаването, че в цяла Европа вече е съвсем обичайно да се прилагат творчески (и по-специално театрални) дейности в пенитенциарните институции, за да се подпомогнат лишените от свобода в техния процес на рехабилитация, работата по проекта адресира липсата на структурирани модели за валидиране и сертифициране на хоризонтални и специфични умения, които могат да бъдат придобити чрез такива дейности и които биха могли да бъдат полезни при излизане от затвора.
Сдружение “Обединени професионалисти за устойчиво развитие” е активен партньор, работещ по интелектуалните резултати на проекта и вече успя да сподели своя опит от настоящата ситуация в затворите България, като предостави данни за изследването: „Обща евпорейска рамка за уменията, придобити чрез изкуство и театър от затворници“ и ще вземе участие в трите планирани обучения за създаване на иновативната система по валидизиране и сертифициране на уменията, развити от лишените от свобода по време на престоя им в пенитенциарните заведения.
Проектът: „Умения за свобода – артистични пътища за развитие на професионални умения за затворници” № 2015-1-IT02-KA204-015070, по програма Еразъм плюс, КД „Стратегически партньорства  за образоване на възрастни”,  би искал да отговори на няколко специфични нужди за:

 

  • Потвърждение на пресичащите се и специфични (артистични) професионалните умения, развити от лишените от свобода, за да се подобри социалната им реинтеграция.
  • Отбелязването на социалната работа, която артистичните организации извършват в пенитенциарните институции.
  • Създаване на иновативна мрежа система от социално-икономическите агенти и обществени служби на пазара на труда, такачедасеподобрипригодносттазазаетост на бивши затворници.
Повече за дейностите по проекта, може да видите тук – http://www.skills4freedom.eu/home-en#ourwork

Календар на дейностите тук:  – http://www.skills4freedom.eu/timeline

А ето и видео от първото проведено обучение в Шчечин, Полша на тема: „Изкуствата в затвора – споделяне на опит и обучителни модели за работа с лишени от свобода“