ОБЯВА – Търсим помещение под наем в град Велинград

                                   

     О  Б  Я  В  А

 

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ търси да наеме ПОМЕЩЕНИЕ/ПОМЕЩЕНИЯ за осъществяване на под дейност 3 – „Здравен клуб“. Реализирането на дейността е свързана с провеждане на групови сесии и/или индивидуални консултации за лица – представители на етническите малцинства и/или уязвимите групи от територията на община Велинград. Дейността е в изпълнение на  Дейност 8: Повишаване информираността относно социалните и здравните права. Насърчаване семейното планиране и отговорното родителство. Повишаване здравната култура/Направление III/   по Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01-  Проект  ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘.

Минимални изисквания към помещението:

Помещение групови сесии  с възможност за провеждане на групови сесии  за  минимум 10 лица; минимално оборудване – бюра и столове – минимум 10 броя; минимално техническо обезпечаване – мултимедия, флипчарт, екран

Предложената цена трябва да бъде фиксирана за провеждане на 80  сесии на „Здравен клуб“ по  минимум 6 часа  всяка,  за периода на изпълнение на проекта и трябва да включва режийни разходи за зимен и летен период.

 

Помещенията ще бъдат ползвани по график, който ще бъде съгласуван ежемесечно между наемателя и наемодателя.

Моля при възможност да предоставите  помещение, свържете се с нас на телефон – 0896 73 11 73  Емилия Крушков  или по e-mail –  upsda.bg@gmail.com,

ОБЯВА – Търсим да наемем помещение в град Велинград

                                                 

 

 

   О  Б  Я  В  А

 

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ търси да наеме ПОМЕЩЕНИЕ/ПОМЕЩЕНИЯ за осъществяване на под дейност 2 – „Работилница за родители – Заедно за образование“. Реализирането на дейността е свързана с провеждане на групови сесии и/или индивидуални консултации за лица – родители на деца и ученици от етническите малцинства и/или от уязвими групи, младежи от етническите малцинства и/или от уязвимите групи и родители от етническите малцинства и/или от уязвимите групи от територията на община Велинград. Дейността е в изпълнение на Дейност 6: „Насочване към мерки за превенция на ранното отпадане от училище / Направление II/“  по Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01-  Проект  ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘.

Минимални изисквания към помещението:

Помещение групови сесии  с възможност за провеждане на групови сесии  за  минимум 10 лица; минимално оборудване – бюра и столове – минимум 10 броя; минимално техническо обезпечаване – мултимедия, флипчарт, екран

Предложената цена трябва да бъде фиксирана за провеждане на 80  сесии на „Работилница за родители – Заедно за образование“ по  минимум 6 часа  всяка  за периода на изпълнение на проекта и трябва да включва режийни разходи за зимен и летен период.

Помещенията ще бъдат ползвани по график, който ще бъде съгласуван ежемесечно между наемателя и наемодателя.

Моля при възможност да предоставите  помещение, свържете се с нас на телефон – 0896 73 11 73  Емилия Крушков  или по e-mail –  upsda.bg@gmail.com,

ОБЯВА – Търсим помещние под наем в град Велинград

                                                                                                        

 

                                            

 

                                                                       О  Б  Я  В  А

 

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ търси да наеме ПОМЕЩЕНИЕ/ПОМЕЩЕНИЯ за осъществяване на поддейност Клуб на поколенията. Реализирането на дейността е свързана с провеждане на групови сесии и/или индивидуални консултации за лица – родители на деца и ученици от етническите малцинства и/или от уязвими групи, младежи от етническите малцинства и/или от уязвимите групи и родители от етническите малцинства и/или от уязвимите групи от територията на община Велинград. Дейността е в изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите в образователния процес“ по Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 –  Проект  ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘.

Минимални изисквания към помещението:

Помещение  с възможност за провеждане на групови сесии и обособено пространство за индивидуално консултиране.

Изисквания към  пространството за групови сесии – капацитет:  минимум 10 лица; минимално оборудване – 2 бюра и столове – минимум 10 броя; минимално техническо обезпечаване – мултимедия, флипчарт, екран

Изисквания към обособеното  пространство за индивидуални консултации  –  капацитет: минимум 3 лица,  минимално оборудване – бюро и столове – минимум 3 броя.

При невъзможност за предоставяне на общо помещение е възможно предоставяне на две отделни помещения, при спазване на горепосочените минимални изисквания за всяко.

Предложената цена трябва да бъде фиксирана за провеждане на 24  сесии на „Клуб на поколенията“ за по  минимум 6 часа  всяка, периода на изпълнение на проекта и трябва да включва режийни разходи за зимен и летен период.

Помещенията ще бъдат ползвани по график, който ще бъде съгласуван  между наемателя и наемодателя.

Моля при възможност да предоставите  помещение, свържете се с нас на телефон – 0896 73 11 73  Емилия Крушков  или по e-mail –  upsda.bg@gmail.com