Сдружение ОПУР – партньор на Община Велинград в реализиране на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование в Община Велинград“

                                          

На 16.08.2021 г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД подписа административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.  

Основнта цел на проекта е реализирането на интегриран подход за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и трайната интеграция на представителите на целевите групи чрез реализацията на комплексни мерки за интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) с цел допълване на мерките по изграждане на социални жилища по ОП РР.

Специфичните цели на проекта са в съответствие с тези на процедурата и са насочени към намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване чрез:

  • Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. подпомагане интеграцията на пазара на труда
  • Подобряване на образователна среда за активно социално приобщаване, в т.ч. осигуряване на достъп до образование и обучение. За целта се предлагат дейности, водещи до качествена образователна работа с лица от различен етнически произход. Това ще доведе до стимулиране на лицата, повишаване броя на успешно интегрираните, както и привличане и приобщаване на родителите към проблемите на образованието чрез различни форми за партниране с училищен и НПО сектор.
  • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги
  • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи Целите по настоящето предложение гарантират условия за равноправно интегриране на представителите на целевите групи в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация. Интегрираните мерки и дейности са насочени към повишаване качеството на живот на целевите групи, постигане на по-висока степен на съответствие с техните интереси и потребности, междусекторно сътрудничество, по-добра координация, ефективност, ефикасност, комплексност с цел устойчивост на резултатите. Предложените мерки и дейности пряко кореспондират с целите на общината по приоритети образование, здравеопазване, заетост и култура – гарантиране правото за равен достъп до качествено образование; обучение в дух на толерантност и недискриминация, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност ; приобщаване и приемане на различните.

Сдружение ОПУР, като активен партьор по проекта,  предвижда реализиране на следните дейности като част от проекта:

  • Насочване към мерки за превенция на ранното отпадане от училище – Цел на дейността е прилагане на комплексни мерки за превенция на ранното отпадане от училище. Изпълнението предвижда няколко поддейности: информационни кампании на терен в общността с мото „За образованието“ за разясняване на ползите от обрователната  интеграция и насочени към мерки за ранното отпадане от училище, както и реализиране на  „Работилница за родители -Заедно за образование“
  • Повишаване информираността относно социалните и здравните права.Насърчаване семейното планиране и отговорното родителство. Повишаване здравната култура. Цели се промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване – предвижда се кампания в общността за информиране относно социалните и здравните права на представители от целевата група . Дейността предвижда следните поддейности: Провеждане на информационни кампании на терен в общността „Превенция на социално значими заболявания“; Провеждане на тренинг – обучения и семинари, както и организиране на “ЗДРАВЕН КЛУБ ”
  • Насърчаване участието на родителите в образователния процес – Цел на дейността е изграждане на стратегическо партньорство за изработване на структуриран подход за въвличане на родителите в подкрепа на образователната интеграция. Дейността предвижда съвместни мероприятия деца и родители от целевата група
  • Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието – Дейността предвижда реализиране на Форум театрални постановки с цел разясняване па ползите от образователната инграция и приемане на различието

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА – Проектът се финансира по две оперативни програми:

1.      ОП „Развитие на човешките ресурси” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, Приоритетна ос
BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 в размер на 1 169 020.81 лв., от които 993 667.69 лв. от Европейския социален фонд и 175 353.12  лв. Национално финансиране.

2.     ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01, Приоритетна ос BG05M2OP001-3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Процедура  BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 в размер на 389 826.62 лв., от които 331 352.63 лв. от Европейския социален фонд и 58 473.99лв. Национално финансиране.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 1 558 847,43 лв. /един милион петстотин петдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки/

Срок на изпълнение : 16.08.2021  – 30.06.2023 г.

Партньори по проекта:

ПО ОПРЧР:

Сдружение Консултантско бюро Напредък 7

Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ПО НОИР:

Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НЕОФИТ РИЛСКИ“

www.eufunds.bg