Общо събрание на Сдружението

ПОКАНА
от
Управителния съвет
на
Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност
„Обединени
професионалисти за устойчиво развитие“
На основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на
Сдружението, се свиква извънредно общо събрание на Сдружението на
20.03.2018 г. /вторник/ от 17:30 часа
в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Арда“ №
9, при следния
   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 1 Избор на УС и Председател на УС
2 Освобождаване на членове на УС и Сдружението.
3 Промяна на адреса на седалището на Сдружението.
4 Финансов отчет 
5 Разни.
На основаниe Чл. 25. (1) Общото събрание е законно, ако на него
присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни
пълномощници.
(2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един
час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно
независимо от броя на присъстващите членове.

От Управителния съвет