Решаване на проблеми – тренинг с възпитателите на Възпитателно училище интернат „Ангел Узунов“

Във
връзка с реализирането на дейностите по проект „За по-добро бъдеще”
№92/23.09.2013, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по
Финансовия механизъм за Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г.,
чрез Институт Отворено Общество София, 
Сдружение ОПУР проведе обучение на 10 педагогически специалисти от Възпитателно училище-интернат „Ангел
Узунов”. Обучението се проведе в гр. Пловдив в рамките на три дни, като
основната цел бе обучение на обучители и 
запознаване със специално разработена методика „Решаване на проблеми” за
целите на възпитателната работа с ученици с девиантно поведение. Тримата
най-добри нови обучители проведоха обучение и за останалия педагогически състав
на ВУИ . 

_________________________________________________________________________________
www.ngogrants.bg
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за 
подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Обединени професионалисти“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.