Групова супервизия във ВУИ – Ракитово

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе на 23 и 24 януари групова супервизя с педагози-ментори от ВУИ ,,Ангел Узунов” – гр. Ракитово, НУ,,Кирил Нектариев”, гр.Пловдив и ОУ,,Панайот Волов”, гр. Пловдив в хотел ,,Домейн Пещера”, гр. Пещера, по проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. 

Обучените 21 ментори от трите училища подкрепят индивидуално 42 деца с девиантно поведение и/или в риск от отпадане от училище, вече пет месеца след преминато специализирано обучение от експерти на Сдружение ОПУР.Цел на груповата супервизия бе, участниците  да могат да представят  постигнатите  резултати в индивидуалната работа и срещнатите трудности и това да се дискутира с помощта на експертите на ОПУР, за разширяване на знанията и техниките относно менторството в различна образователна среда, както и за дискусии по специфични случаи между учителите. По време на груповата работа бяха събрани  материали за примери от реалната работа на менторите, които ще бъдат включени в Наръчник по въвеждане на подхода Менторство, представящ метода и съдържащ допълнителни обучителни материали и казуси.Участниците изразиха своето удовлетворение от постигнатите резултати в учебния и образователен процес в трите училища, благодарение на нововъведения метод за работа с деца в риск.