Общо събрание на Сдружението

от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

„Обединени професионалисти за устойчиво развитие“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението

на 25.03.2020 г. /сряда/ от 17:30 часа в офиса на адрес

гр. Пловдив, ул. „ Въча“ № 10, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1 Отчет за дейността през 2019 година и Финансов отчет

2 Прием на нови членове на Сдружението

3 Разни

 

На основаниe Чл. 25. (1) В случай, че са изпълнени условията за свикването на Общото събрание, то се счита за законно, ако присъстват не по-малко от две трети от всички действителни членове.

От Управителния съвет

24.02.2020г.

гр. Пловдив

Обучение за театрални оператори в затвора – FREEWAY

Безплатно обучение с предварителна селекция

🎯 Краен срок за подаване на заявления: 30 март 2020

Проект на Teatro dei Venti (Италия), aufBruch (Германия), Fundacja Jubilo (Полша) и UPSDA (България).

Артистично творчество, обучение, развитие на публика и обмен на добри театрални практики в затвора на европейско ниво

 UPSDA  отправя покана за участие в обучение, насочено към артистични оператори в затвора, който ще се проведе през 2020 в рамките на европейския проект “Freeway, Free man walking – theater as a tool for detainees’ integration” (Театърът като инструмент за интеграция на лишените от свобода“, изготвен от Teatro dei Venti като водещ партньор заедно със следните организации:  aufBruch (Германия), Fundacja Jubilo (Полша) и UPSDA – Обединени професионалисти за устойчиво развитиеDA (България).

Проектът е подкрепен от програма Creative Europe и насърчава художественото творчество, обучението, развитието на публиката и обмена на добри практики на театъра в затвора на европейско ниво.

Към кого е насочена поканата?

Актьори, студенти-актьорско майсторство, театрални ръководители /оператори/ режисьори, драматурзи, преподаватели и като цяло артисти, които имат желание да задълбочат знанията си за театралната работа в затвора на транснационално ниво. Обучението е подходящо и за работещи в социалния сектор, които използват театрални методи и се интересуват от работата в затвора.

Процедура за участие и селекция:
Ако проявявате интерес да се включите,моля, изпратете следните файлове на имейл upsda.bg@gmail.com:

  1. Резюме, което очертава вашия опит в театралния и/или образователния/социален сектор и настоящата си професия/длъжност/занимание ( в контекст: театър, театър-затвор, артистични, социални и/или образователни дейности). Опитът на кандидатът и желанието му да се развива в представения контекст, а не образованието ще бъдат предимство при подбора.
  2. Мотивационно писмо – защо искате да се включите и с какво може да допринесете?

Не забравяйте да оставите своите контакти: e-mail, телефон

Ще бъдат избрани до 15 участници, отговарящи на условията.

График за кандидатстване:

Краен срок за изпращане на кандидатурите: 30 март 2020

Обявяване на избраните кандидати по документи: 2 април

След първоначалния подбор по документи се предвиждат дни на интервюта с кандидатите –  между 3-5 април 2020

Обявяване на избраните кандидати след интервютата: 10 април.  

Участниците ще бъдат информирани за календара на дейностите.

 

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Участието в обучението е безплатно

Уъркшопът ще стартира през май месец 2020, с продължителност 40 часа, като по-интензивни периоди на ангажираност ще бъдат месеците май-юни и септември- декември. В него, участниците ще могат да се запознаят със спецификата при подготовката на театрална продукция и артистични дейности в затворите, както и с ползите от артистичната работа за лишението от свобода и широката общественост. Ще могат да почерпят от опита на свои колеги и да генерират идеи за съвместни дейности.
– Планирани са 6 часа работа в учебна зала (целодневно) и 36 часа обучение на терен в Затвор Пловдив (часовете са разпределени по график, съответстващ на ежеседмичните дейности с лишените от свобода).

Участниците трябва да бъдат подготвени, че част от обучителната програма (36 часа) ще бъде провеждана в Затвор Пловдив, с участието на лишени от свобода под супервизия от екипът на проекта. Обикновено 2 пъти в седмицата по 2 часа.

Приблизителен период на ангажираност: май и юни 2020; септември – декември 2020

Графикът с точните обучителни дати и часове, ще бъдат съобщени на избраните кандидати. В съответствие с този график, всеки участник трябва да набере хорариум от 36 часа до края на декември 2020, за да изпълни условието за успешно преминаване през обучителната програма.

През 2021 ще се представи театрална продукция, по време на която, присъствието на театралните оператори е задължително. Пълният график на дейностите ще бъде съобщен на избраните участници.

Транснационални посещения

Според представянето си и интереса по време на уъркшопа и обучителните занимания в затвора, някои от операторите ще имат възможност да се включат в дейности на нашите партньори в чужбина, които работят в затвори в Германия (aufBruch), Полша (Fundacja Jubilo) и Италия (Teatro dei Venti).

Обучителната програма, организирана от нашата организация, ще се проведе в партньорските ни държави. Програмата ще завърши с представянето на четири спектакъла във всяка една от съответните държави-партньори, по време на които операторите от различните държави ще имат възможност да се срещнат и да работят съвместно.

Обучението е безплатно, пътуванията и настаняването на операторите се покриват по проекта, финансиран от EACEA.

Период на посещенията: януари 2021-юни 2021

 

За въпроси: пишете ни на upsda.bg@gmail.com