Общо събрание на Сдружение ОПУР

от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

„Обединени професионалисти за устойчиво развитие“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението

на 05.03.2021 г. /петък/ от 17:30 часа в офиса на адрес

гр. Пловдив, ул. „ Въча“ № 10, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1 Отчет за дейността през 2020 година и Финансов отчет

2 Избор на Председател на УС

3  Прием на членове на сдружението

4 Разни

На основаниe Чл. 25. (1) В случай, че са изпълнени условията за свикването на Общото събрание, то се счита за законно, ако присъстват не по-малко от две трети от всички действителни членове.

Важно: За всички кандидатствали за членство в Сдружение ОПУР през 2020 година – следва да подадат заявление за актуалност на кандидатурата в срок до 27.02.2021 година или същата няма да се разглежда!

От Управителния съвет

27.01.2021г.

гр. Пловдив