Стартира новият проект МОСТове на изкуството

Проектът включва организиране и провеждане на фестивал на артистичните дейности, провеждани с маргинализирани лица и групи в неравностойно положение. Освен това, екипа ни ще осъществи няколко подкрепящи дейности с целевите групи за създаване на връзки с широката общественост и трансфер на добри практики в областта на активното социално включване чрез изкуство и театър.

Името на проекта идва от абревиатурата BRIDGE (Building Relationships for Integration, Dialogue and Growing Engagement through Аrt) through Art  и означава изграждане на връзки за интеграция, диалог и нарастващо социално включване чрез изкуство.

„Отношенията и връзките между хората са могъщо средство и стоят в основата на желанието за промяна. Изграждането на връзки между участниците в проекта е ключа към създаване на общности, които да постигнат значителни цели по пътя на справяне с проблемите, свързани с рецидива и различни аспекти на неговото проявление в обществото.

Доверителните връзки са лепилото, което държи хората по пътя за справяне с общи проблеми. Подкрепата, която целим да изградим между участниците, ще подпомогне на лицата да поддържат усилията си по пътя към просоциална промяна, дори когато се чувстват обезкуражени. Всяко занимание в проекта има възможност да се превърне в центъра на колелото, което изгражда връзки и отношения, за да се предостави и задвижи силата, необходима за постигане на по-големи обществени цели.“

Емилия Крушков, медиатор по проекта

… Чрез този проект очакваме:

1. Да дадем видимост и публичност на работата на артистичните организации и специалистите, които работят с лица в неравностойно положение използвайки театър и изкуство. Да организираме и припознаем техните усилия като сериозна работа и мощен инструмент за въздействие върху нагласите в обществото. Да се изгради мрежа от организации и специалисти, чрез която дейностите могат да бъдат по-устойчиви в бъдеще.

2. Да изградим устойчиви връзки и отношения между лицата лишени от свобода, техните семейства, специалистите, които работят с тях и широката общественост, които да поставят основите на мотивация за промяна, интеграция, диалог и включване в социалния, културен и обществен живот.

3. Да развием капацитета на артистичните и социални организации, специалисти и доброволци чрез методите образование чрез социално включване и използване на артистични дейности за развитие на умения, както и начини за валидизиране на културните компетенции, свързани с тях.

Проектът е част от официалната програма на Пловдив – ЕСК 2019.

Ключови дейностите по проекта са:

1- Форум Театър с младежи и подготовка на театрална продукция по актуален проблем на целевите групи;

2. – Срещи за застъпничество и популяризиране на каузата – валидиране на културни компетенции при занимания с изкуство и театър;

3. – Клуб на семействата и близките на лицата, включени в проекта – подкрепа на близките и семействата и подобряване връзката и диалога между тях;

4.- Обучение на специалисти;

5.- Създаване на интерактивна карта на България, където артистичните дейности с лица в неравностойно положение могат да бъдат публикувани и популяризирани;

И много други…. 🙂


We lift people UP

The UPSDA community

Ако желаете да се включите или да научите повече за проекта и неговите дейности, пишете ни на
upsda.bg@gmail.com


Благодарим за вниманието!

👋