Обява

                                                                

О Б Я В А

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ

            Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор  по  Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „Развитие на човешки ресурси“, Приоритетна ос  BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, във връзка с изпълнение на Дейност 6: „Насочване към мерки за превенция на ранното отпадане от училище / Направление II/“ под дейност 2 – „Работилница за родители – Заедно за образование“

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 1. Функционален експерт – 1 позиция.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше образование в областта на социалните, педагогическите, психологическите,   хуманитарните или икономически дейности;
 • Минимум 2 години опит в областта на социалните, психологическите, педагогическите, икономически или хумантитарните дейности;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги, здравеопазването и образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • да има умения за водене и участие в  групови занятия с представители на рискови групи.

Профил на длъжността:

 • промотира провежданите сесии „Работилница за родители“ сред заинтересовани лица, с цел информиране и улесняване включването им.
 • участва в подготовката, планирането, провеждането и оценката на поддейността ;
 • подпомага изготвянето и редактирането на информационни брошури/здравно образователни материали за дейността;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • води задължителна документация по проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен граждански договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен.

Работно време – непълно, сумарно работно време.

 1. Образователен консултант – 1 позиция.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше в областта на педогическите науки – педагогика, специална педагогика, социална педагогика;
 • Минимум 2 години опит в областта на образованието;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги, здравеопазването и образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия.

Профил на длъжността:

 • Участва в подготовката и планирането на  „Работилница за родители – Заедно за образование“;
 • Разработва тематични материали за дейността;
 • Провежда групови сесии  „Работилница за родители – Заедно за образование“ с представители на целевите групи по график;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • води задължителна документация по проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен граждански договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен.

Работно време – непълно, сумарно работно време.

 1. Психолог – 1 позиция.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

–           Минимално образование – висше  в областта на психологическите  науки;

–           Минимум 2 години опит в областта на психологията;

–           Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги и  образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия.

Профил на длъжността:

 • участва в подготовката и планирането на  „Работилница за родители – Заедно за образование“ като съгласува задачите и дейностите с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 • активно промотира дейността сред целевите групи;
 • провежда сесии „Работилница за родители – Заедно за образование“ с представители на целевите групи
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • води задължителна документация по проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен граждански договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен.

Работно време – непълно, сумарно работно време.

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване /по образец/;
 • автобиография /по образец/;
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • други приложими документи /напр. сертификати/удостоверения от участие в обучения, семинари; други прояви/.

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе  по документи и последващо събеседване на 28.01.2022 година от 13:00 часа.

Одобрените кандидати  ще бъдат информирани по телефон.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден до 27.01.2022 година – 12:00 часа, по електронна поща upsda.bg@gmail.com.

Събеседването, с допуснатите по документи кандидати,  ще се проведе на 28.01.2022 година от 10:00 часа в гр. Велинград ул. „Хан Аспарух“ 116.

Обявата и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Сдружение ОПУР – upsda.org

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Пакет от документи за кандидатстване

 

CV – V-6 zayavlenie-deklaratsia-V-6

Дата на обявяване  – 07.01.2022 година

 

Обява

                                                  

О Б Я В А

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ

            Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор  по  Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „Развитие на човешки ресурси“, Приоритетна ос  BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, във връзка с изпълнение на Дейност 8: Повишаване информираността относно социалните и здравните права. Насърчаване семейното планиране и отговорното родителство. Повишаване здравната култура/Направление III/

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

за поддейност 1  Провеждане на двудневни информационни  кампании на терен в общността „Превенция на социално значими заболявания“, както следва:

 1. Медицински специалист/Здравен консултант – 2 позиции.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – средно/средно специално/висше в областта на здравните грижи;
 • Минимум 2 години опит в областта на здравните услуги и дейности и/или медицински работник;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги, здравеопазването и образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има опит в аутрич работа

Профил на длъжността:

 • осъществява кампании на терен в общността по различни теми, свързани с превенция на социлно значими заболявания;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • води задължителна документация по проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен граждански договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен.

Работно време – непълно, сумарно работно време.

 1. Сътрудник на терен– 2 позиции.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – средно/висше образование в областта на социалните, педагогическите и хуманитарните дейности;
 • Минимум 2 години опит в областта на социалните, педагогичските или хумантитарните дейности;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги, здравеопазването и образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има опит в аутрич работа

Профил на длъжността:

 • посредничи при осъществяване на кампании на терен в общността по различни теми, свързани с превенция на социлно значими заболявания, като подпомага директната работа на медицинският специалист;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • води задължителна документация по проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен граждански договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен.

Работно време – непълно, сумарно работно време.

за поддейност 3  „Здравен клуб“, както следва

1.Функционален експерт – 1 позиция.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше образование в областта на социалните, педагогическите,  хуманитарните или икономически дейности;
 • Минимум 2 години опит в областта на социалните, педагогическите, икономически или хумантитарните дейности;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги, здравеопазването и образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • да има умения за участие в  групови занятия с представители на рискови групи.

Профил на длъжността:

 • промотира провежданите сесии „Здравен клуб“ сред заинтересовани лица, с цел информиране и улесняване включването им.
 • участва в подготовката, планирането, провеждането и оценката на поддейността, а именно – сесии на „Здравен клуб“,  свързани с превенция на различен тип заболявания и промоция на здравословен начин на живот – изразяващо се в директна групова  работа, свързана  с повишаване информираността относно социалните и здравните права; насърчаване семейното планиране и повишаване здравната култура.
 • подпомага изготвянето и редактирането на информационни брошури/здравно образователни материали за дейността;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • води задължителна документация по проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен граждански договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен.

Работно време – непълно, сумарно работно време.

2.Здравен консултант – 1 позиция.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – средно/средно специално/висше в областта на здравните грижи;
 • Минимум 2 години опит в областта на здравните услуги и дейности и/или медицински работник;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги, здравеопазването и образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия.

Профил на длъжността:

 • подготвя и реализира сесии на „Здравен клуб“ с участници в проекта по теми, свързани с превенция на социално значими заболявания,  в сътрудничество с други специалисти на Сдружение ОПУР;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • води задължителна документация по проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен граждански договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен.

Работно време – непълно, сумарно работно време.

3.Общностен работник – 1 позиция.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – средно/висше образование в областта на социалните, педагогическите и хуманитарните дейности;
 • Минимум 2 години опит в областта на социалните, педагигечските или хумантитарните дейности;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги, здравеопазването и образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • да има умения за водене на групови занятия.
 • владеене на ромски/турски език

Профил на длъжността:

 • посредничи при реализиране на  сесии на „Здравен клуб“ с участници в проекта по теми, свързани с превенция на социално значими заболявания,   в сътрудничество с други специалисти на Сдружение ОПУР;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • посредничи при осъществяване на кампании на терен в общността по различни теми, свързани с превенция на социлно значими заболявания;
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • води задължителна документация по проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен граждански договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен.

Работно време – непълно, сумарно работно време.

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване /по образец/;
 • автобиография /по образец/;
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • други приложими документи /напр. сертификати/удостоверения от участие в обучения, семинари; други прояви/.

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе  по документи и последващо събеседване на 28.01.2022 година от 13:00 часа.

Одобрените кандидати  ще бъдат информирани по телефон.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден до 27.01.2022 година – 12:00 часа, по електронна поща upsda.bg@gmail.com.

Събеседването, с допуснатите по документи кандидати,  ще се проведе на 28.01.2022 година от 13:00 часа в гр. Велинград ул. „Хан Аспарух“ 116.

Обявата и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Сдружение ОПУР – upsda.org

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Пакет от документи за кандидатстване

CV – V-1 zayavlenie-deklaratsia-V-1

Дата на обявяване  – 07.01.2022 година