Общо събрание на Сдружението

ПОКАНА

от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

„Обединени професионалисти за устойчиво развитие“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението

на 20.03.2019 г. /сряда/ от 17:30 часа в офиса на адрес

гр. Пловдив, ул. „ Арда“ № 9, при следния

   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

                              1 Избор на УС и Председател на УС

                              2 Освобождаване на членове на УС и Сдружението

                              3 Промяна на адреса на седалището на Сдружението

                             4 Промяна в Устава на Сдружението

                             5 Отчет за дейността през 2018 година и Финансов отчет

                             6 Разни

 

На основаниe Чл. 25. (1) В случай, че са изпълнени условията за свикването на Общото събрание, то се счита за законно, ако присъстват не по-малко от две трети от всички действителни членове.

От Управителния съвет

19.02.2019г.

гр. Пловдив