Обява за свободни работни позиции за реализиране на Форум Театър

                   

О Б Я В А

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ

            Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор  по  Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „НОИР“, Приоритетна ос  BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, във връзка с изпълнение на Дейност 4:  „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ФОРУМ ТЕАТЪР:

 1.  Психолог – 1 позиция.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше в областта на психологическите  науки;
 • Минимум 2 години опит в областта на психологията и опит в работа с метода Форум театър
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  и в изпълнение на проекти в социалната сфера,   образованието и изкуството;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия по метода Форум Театър.

Профил на длъжността:

 • Организира и участва в работните срещи по проекта и екипа за управление на проекта;
 • Участва в изготвяне на графици за провеждане на дейностите съвместно с екипа СОПУР, съдейства за спазването им в оказаните параметри на дейността;
 • Участва и организира  дейности за реализиране на Форум Театър с целевите групи – сесии репетиции и представление;
 • Организира и участва в подбор лицата, подходящи за участие в проектните дейности;
 • Отговаря за изготвяне и попълване на необходимата документация по проекта, във връзка с изпълнение на дейността;
 • Участва в представителни изяви по проекта;
 • Подпомага  изготвянето и редактирането на информационни материали по проекта;
 • Носи професионална и етична отговорност в рамките на проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрените  кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор за реализиране на дейността. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.

Работно време – непълно, сумарно работно време – по график.

 1. Режисьор– 1 позициия

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше в областта на изкуствата/режисурата.
 • Минимум 1 година опит в областта на изкуствата, опит в работа по метода Форум Театър ;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  и в изпълнение на проекти в социалната сфера,   образованието и изкуството;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия по метода Форум Театър.

Профил на длъжността:

 • Участва в работни срещи с екипа работещ по проекта от страна на СОПУР;
 • Участва в подбор на лицата, подходящи за участие в дейността Театрални занимания и обучения за подрастващи и младежи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на  театрални техники за работа с маргинализирани групи;
 • Провежда групова работа – Театрални занимания/сесии, с подрастващи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на  театрални техники за работа с маргинализирани групи по график,;
 • Отговаря за попълване на необходимата документация преди, по време и  в края на груповата работа;
 • Изготвя концепция и сценарий за подготовка на театрална постановка с участието на целевите групи по проекта;
 • Подпомага избора на сценография, озвучаване и осветление за театрална постановка с участието на подрастващи и младежи;
 • Подготвя и участва в представителна изява –  театрална пиеса за подрастващи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на  театрални техники за работа с маргинализирани групи.
 • Участва в представителни изяви по проекта;
 • Изготвя доклади за оценка на дейността;
 • Носи професионална и етична отговорност в рамките на проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрените  кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор за реализиране на дейността. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.

Работно време – непълно, сумарно работно време – по график.

3.Актьор– 1 позициия

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше в областта на изкуствата/актьорско майсторство.
 • Минимум 1 година опит в областта на театъра и изкуствата, опит в работа по метода Форум Театър ;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  и в изпълнение на проекти в социалната сфера,   образованието и изкуството;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия по метода Форум Театър.

Профил на длъжността:

 • Участва в работни срещи с екипа работещ по проекта от страна на СОПУР;
 • Провежда групова работа – Театрални занимания/сесии, с подрастващи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на  театрални техники за работа с маргинализирани групи по график,;
 • Отговаря за попълване на необходимата документация преди, по време и  в края на груповата работа;
 • Подготвя и участва в представителна изява –  театрална пиеса за подрастващи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на  театрални техники за работа с маргинализирани групи.
 • Участва в представителни изяви по проекта;
 • Изготвя доклади за оценка на дейността;
 • Носи професионална и етична отговорност в рамките на проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрените  кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор за реализиране на дейността. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.

Работно време – непълно, сумарно работно време – по график.

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване /по образец/;
 • автобиография /по образец/;
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • други приложими документи /напр. сертификати/удостоверения от участие в обучения, семинари; други прояви/.

Изискване към всички кандидати – да не са осъждани.

 • Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство – съгласно законодателството.

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе  по документи и последващо събеседване /за допуснатите по документи кандидати/.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден до 01.03.2023 година/включително/  по електронна поща upsda.bg@gmail.com, по пощата или лично на адреса на организацията.

Обявата и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Сдружение ОПУР – upsda.org

Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани по телефона/имейл адрес за датат, място и час на събеседването.

              Телефон за допълнителна информация – 0898 296 705 Николета Янева 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Пакет от документи за кандидатстване

CV – V-3

zayavlenie-deklaratsia-V-3

Дата на обявяване  – 10.02.2023 година