Изкуството на живота, чрез живота на изкуството

Проектът „Изкуството на живота, чрез живота на изкуството“ е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC

 Период на реализация: Февруари 2018 –– Август 2019

Какво представлява проекта и каква е неговата цел?

В резюме, проекта представлява използване на артистични дейности за развитие на практични умения у лишените от свобода в Затвор Пловдив.

Дейностите включват съчетание от занимания с различни видове приложно и изобразително изкуство, творческо писане и занимания с театър под наслов: “Нашите граници за изкуство”, но не самоцелно.

Целта ни е да се подобрят възможностите на участниците за социално включване, реинтеграция и заетост при освобождаване. Нашата амбиция е да припознаем, оценим и валидизираме уменията на участниците, развити чрез изкуство и театър, посредством иновативна система за оценяване, която бе предмет на проект по Еразъм + през 2017 година 

Дейностите се извършват два пъти в седмицата по предварително изготвен план график, съвместно с ръководството на Затвор Пловдив. Участието в групите е доброволно и не изисква специални умения.

 Защо това се прави в затвора?

 Лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, традиционно са изключени от културния живот на града. Чрез дейностите ни, те ще могат да се включат в занимания с театър и изкуство и да участват в публични творчески и медийни изяви – възможност, която рядко получават, дори когато са на свобода. С дейностите по проекта и чрез представяне на продуктите му пред широката общественост считаме, че ще допринесем за сваляне на стереотипа и стигмата по отношение на затворниците и ще подобрим възможностите на лишените от свобода, които участват в творчески занимания, за социално включване и участие в обществения и културен живот на града ни.

Този проект се основава на проучване и наблюдение на рехабилитационни програми в пенитенциарни институции в България, 6 страни от ЕС (Белгия, Германия, Полша, Испания, Италия, Кипър) и Турция, които отчитат положителни резултати и висок процент на рехибилитация на лишени от свобода чрез участието им в артистични дейности и театър. Нашата организация има добър предишен опит и доказано положително въздействие върху целевите групи при провеждането на артистични дейности в затвора в предишно реализирани проекти,  така че продължението на тези дейности ще гарантира устойчивост на постигнатите досега резултати и надграждането им с повече иновации и по-голямо въздействие. 

Защо сме избрали занимания с артистични дейности?

Към момента в много затвори се извършват артистични дейности, но на тях се гледа като нещо несериозно, като средство за запълване на времето и по никакъв начин не се регистрират и признават уменията, придобити чрез занимания с изкуство и театър. Всеизвестно е, че по пътя на творческото занимание, човек придобива нов опит и познания и често намира конструктивни решения за собствения си проблем, особено, когато този процес се извършва в група. Не случайно изкуството с всички негови проявления се използва като мощно терапевтично и обучително средство, чрез него е възможно да се общува, като се прескачат и множество бариери (например, езиковата бариера и нивото на грамотност). Арт заниманията са подходящи за хора от различна възраст, произход и социално-икономическа среда. Те може да се провеждат с лица с увреждания, с интелектуални и умствени предизвикателства, зависими лица, маргинализирани групи и др. Като терапевтично средство, изкуството във всички негови форми и проявления може да се използва навсякъде, където човек има нужда от помощ за решаване на специфичните си проблеми, независимо от това дали е болен от соматично и/или психично заболяване или е здрав с проблеми в семейството, работата, общуването и т.н.

В условията на местата за лишаване от свобода възможностите за провеждане на подобен род терапевтични дейности чрез различни форми и проявления на изкуството са регламентирани нормативно в чл. 152 ЗИНЗС и чл. 148,149,152,154 ПЗИНЗС. Нашата амбиция е да привлечем и останалите затвори, в които се провеждат артистични дейности и по този начин да рапространим резултатите на регионално и национално ниво, което ще мултиплицира ефекта и в други градове. Затова сме планирали  да поканим представители на ГДИН и други организации, които работят в затворите на други градове на заключителната ни среща, описана в този проект.

Каква е ползата за участниците?

Фотография Ангел Щерев - NoisyPixelStudio

 

ü  В процеса на съвместна ни работа, участниците ще имат възможност да обогатят общата си култура, да тестват множество хипотези, да придобият нови (или да подобрят своите налични) общи, практически, лични и социални умения и нагласи. 

ü  Участниците, които ще преминат през творческите работилници от март до юли и ще усвоят основни знания и умения по отношение на приложни и изобразителни изкуства, както и базови актьорски умения през 2019 година.

ü  Откритието и/или признанието на таланти и умения, ще повиши увереността им и ще послужи за повишаване на мотивацията за включване в последващи образователни или квалификационни дейности. 

ü  Изкуството с всички негови проявления е мощно терапевтично и обучително средство. Чрез него могат да бъдат прескочени множество бариери, каквито са ниво на грамотност и езикова бариера, както ще допринесе за развитието на различни умения и интелектуални способности.

ü  При успешно преминаване на програмата, участниците ще получат сертификат за усвоени умения в съответните направления, а на 6 от лицата, които са развили устойчивост в уменията и са демонстрирали неоспоримо талантите си в повече от един модул, ще бъде изработено портфолио.

ü  Изработването на лично портфолио и участието в представителни изяви, ще повиши тяхната конкурентоспособност на пазара на труда и възможностите за заетост, което ще намали риска от рецидив и увеличи възможностите за реинтеграция в обществото.

ü  Развитите естетически умения могат да бъдат пренесени в средата на затвора за подобряване на техните условия, но и в претворяване на личните им цели след освобождаването.

ü  Ще имат възможност да се срещнат с интересни гост-лектори в различните работилници. Външните ръководители, които ще вземат участие в програмата, ще са своеобразен мост с широката общественост и общността от хора на изкуството. По този начин работата на участниците ще бъде популяризирана, както от тях и Пловдив 2019 на местно ниво, така и на европейски ниво при споделяне на работата ни с партньорите на сдружението от 7 държави.

ü  Участниците в групите ще могат да се включат в база данни с работодатели от цяла Европа, което ще предостави възможности за заетост и мобилност с цел занимание с изкуства