ARTYS e-toolkit 2023

В основата на проекта ARTYS са компетенциите, необходими за осъществяване на драматична младежка работа, и психосоциалната подкрепа за работа с млади хора. Анализирайки съществуващата Европейска стратегия за обучение на младежки работници, които работят в международен план, консорциумът стигна до заключението, че е необходимо да се добавят подробни компетенции, особено за по-широк европейски контекст и за младежките работници, които искат да специализират в гореспоменатата тема. Чувствителността и етиката на директната работа с младежи, основана на драма и психосоциална подкрепа, дадоха на консорциума от България, Италия и Сърбия основната отговорност да предложи такъв подход към компетенциите. Този инструментариум ще предостави възможност за рефлексивна практика на всеки, който иска да се специализира в тази конкретна тема. Това не е окончателен списък, но е предложение, което може да бъде доразвито в бъдеще.

Семинарът в Сърбия, който се проведе от 2 до 6 февруари 2023 г., имаше за цел да събере специалисти от партньорски организации, за да засилят обмяната на опит от пряката работа с младежи с ограничени възможности. На него бяха проведени сесии за въвеждане в ETS и метода на DIOKNO за картографиране с цел по-добро застъпничество пред заинтересованите страни, които са важни за психосоциалната подкрепа и приобщаване на младите хора с по-малко възможности посредством инструментите на драмата. Един от изводите е, че не работим само с младежи с по-малко възможности, а трябва да вземем предвид и по-широката общност и въздействието на младежката работа, основана на драма, като цяло. Ето защо и тримата участници (партньори) имат различен опит с различни целеви групи с една и съща работна рамка, но следващата стъпка е да се помисли за минимални стандарти за качество по отношение на компетенциите за осъществяване на такива дейности.

Точно това надградихме по време на партньорската ни среща се проведе в Пловдив от 23 до 27 юни 2023 г., когато работихме по възможното съдържание по отношение на електронния набор от инструменти и препоръките за бъдеща младежка работа, базирана на драма, и психосоциална подкрепа за млади хора с по-малко възможности.

Финалните думи просто… не са финални по принцип. С този инструментариум искахме да отворим нова перспектива не само към младежките работници, работещи в сферата на драматургията, и психосоциалните поддръжници, но и към всички, които работят, за да направят този свят по-добро място, особено към младите хора с по- малко възможности.

Искахме да се запитаме за трите най-важни въпроса:

Кои млади хора с по-малко възможности се възползват най-много от младежката работа и психосоциалната подкрепа, основана на драма?

С какво младежката работа, основана на драма, се различава от другите видове младежка работа по отношение на работата с младежи с по-малко възможности?

Какви са вашите препоръки за по-добро признаване на младежката работа, основана на драма?

Нека видим примери за дейности (стр.22 – 55) и отговорите на горните въпроси според всяка партньорска организация (стр. 66-74) тук:

ARTYS ebook 2023 fin

Какво още ще видите в СЪДЪРЖАНИЕто?

1. ВЪВЕДЕНИЕ
За проекта

За Организацията на творческите обединения OOCG

За UPSDA
За Teatro dell`Ortica

2. ПОДХОД, ОСНОВАН НА КОМПЕТЕНТНОСТТА, В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ В ОБЛАСТТА НА ДРАМАТА И ПСИХОСОЦИАЛНАТА ПОДКРЕПА

3. ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРАКТИКАТА: ПРИМЕРИ ЗА ДЕЙНОСТИ
Teatro dell`Ortica (Италия)
UPSDA (България)

OOCG (Сърбия)

4. DIOKNO: Кои заинтересовани страни са важни за застъпничеството?

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
6. ФОРМА ЗА СЕСИЯ

7. ИЗТОЧНИЦИ

Наръчникът е публикуван също в SALTO -Toolbox — For Training and Youth Work

This tool is for:

Youth workers Youth leaders Activists Applied theatre practitioners Educators in formal education NGO`s Cultural institutions Stakeholders

and addresses

Social Inclusion

It is recommended for use in:

Capacity Building