Първо обучение по „Бъдеще за децата на Община Минерални бани“

Между 31 януари и 02 февруари 2024г. се проведе въвеждащото обучение на специалисти от Община Минерални бани на тема: „Социални услуги за деца и възрастни – актуална нормативна рамка, практика и предизвикателства. Методи и подходи за предоставяне на социални услуги“ в с. Минерални бани, във връзка с изпълнението на проект „Бъдеще за децата на община Минерални бани”, който се изпълнява съгласно Договор № BG05SFPR002-2.003-0120-C01 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 – „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, сключен между Община Минерални бани и Министерството на труда и социалната политика.
Участниците в семинара: социален работник, – образователни медиатори, – юрист, – педагог, – рехабилитатор, – логопед, – психолог, – медицински лица, – здравен асистент и ръководителя на социалната услуга, бяха запознати чрез програмата ни с продължителност от 24 учебни часа с основните рамки, методи и подходи за предоставяне на социални услуги, както и добри практики в областта.
Предстоят три надграждащи обучения по специфични теми, както и последваща супервизия на специалистите в индивидуален и групов формат през следващите 22 месеца.
Благодарим на община Минерални бани в лицето на кмета – г-н Мюмюн Искендер за поканата и доверието към нашата организация!