Златка Чанева

Златка Чанева работи в сферата на обучения за възрастни от 2008 година. Води интерактивни обучения за кандидат-осиновители, участвала е в провеждането на обучения за кандидат-приемни родители и в групи за родителска взаимопомощ. Като част от екипа на UPSDA е участвала във воденето на обучение на тема „Междуличностно общуване и работа в екип“ с учителите, възпитателите и административния състав на ЕГ „Пловдив“.
Работи като социален работник в Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пловдив от месец март 2008г. в екип „Деца с увреждания”, а от август същата година води обучения за кандидат-осиновители. Преди това работи в Дом за възрастни с умствена изостаналост и Център за временно настаняване, както и като педагогически съветник по съвместителство. В момента е на длъжност ръководител на Център за обществена подкрепа към КСУДС.
Златка Чанева има бакалавърска степен по „Социална педагогика” от ПУ „П. Хилендарски”. Притежава сертификати за участия в обучения за: „Групова работа”, „Тренинг за треньори”, „Интегриране на деца със специални образователни потребности”, „Резилианс”, „Подходи за работа с деца с агресивно поведение и деца с тревожност», «Интерактивни методи за работа с деца», «НЛП техники за работа с родителите», «Системен подход за работа със семейства», «Техники за работа с деца, преживели насилие», «Методи за работа с деца за преодоляване на тъга и загуба», «Партниране на клиенти при взимане на решение» и др.