Проект „Менторство за самопомощ”

Пловдив, 30.07.2015г.

Сдружение „Обединени професионалисти за .
устойчиво развитие” стартира проект „Менторство за самопомощ”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г., чрез Институт Отворено Общество София,www.ngogrants.bg
Проектът е с продължителност 8 месеца и общ бюджет 12 823,87 евро
 Този проект ще подкрепи деца с девиантно поведение и в риск от отпадане от училище, чрез обучение на учители и възпитатели. Чрез менторският подход, учители и възпитатели ще подпомагат ученици за успешно вграждане в училищната среда и намаляване риска от отпадане от училище. Ще бъде избрана група от 20 педагози от ВУИ „Ангел Узунов“ /гр. Ракитово/, ОУ „П. Волов“ и НУ „К. Нектариев“ /гр. Пловдив/, които ще бъдат обучени за ментори и ще подкрепят 40 ученици в риск. Менторството, като метод, ще бъде представено пред педагогическия персонал в трите училища, както и като добър опит на по-късен етап, пред широк кръг заинтересовани страни.
С обученията за учителите и въведения подход в работата с учениците се постигат най-важните цели на проекта, а именно  овластяване на учениците за промяна в поведението и отношението към училището и активно самоопределяне на собственото бъдеще.
Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” е обединение на експерти от различни сфери. Мисия на организацията е да подпомага уязвими и неравнопоставени групи от хора, за постигане на професионална и личностна реализация.Проект ”Менторство за самопомощ”,  № 390/11.06.2015г., е финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Договарящия орган