Заключителна пресконференция по проект проект: „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“

                                                      

На 25.09.23г.  от 09:30ч. в голяма заседателна зала на Общинска администрация беше проведена заключителна пресконференция във връзка приключване на дейностите по  проект: „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“

На събитието присъстваха зам.-кметът на община Велинград г-жа Светла Томова, ръководителят на проекта г-н Атанас Палигоров, представители на партньорите по проекта, служители и граждани. Всички присъстващи бяха запознати  подробно с дейсностите, постигнатите резултати, периода на изпълнение и стойността на проекта.

Проектът се изпълнява във връзка със сключени договори по две оперативни програми:

  •  ОП „Развитие на човешките ресурси”  с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 в размер на 1 169 020.81 лв., от които 993 667.69 лв. от Европейския социален фонд и 175 353.12  лв. Национално финансиране.
  •  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 в размер на 389 826.62 лв., от които 331 352.63 лв. от Европейския социален фонд и 58 473.99лв. Национално финансиране.

Общата стойност на проекта е 1 558 847,43 лв. /един милион петстотин петдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки/ лв.Периодът на изпълнение е 16.08.2021  – 30.09.2023 г.

Проектът бе реализиран на територията на община Велинград, като Сдружение Обединени професионалисти за устойчиво развитие беше един от партньорите. В рамките на изпълнението на проекта  бяха обхванати повече от 500 лица от целевите групи-  представители на уязвимите групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора, населяващи територии, в т.ч., селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация. Всички те активно участваха във всички проектни дейности.

Постигнати общи резултати: подобряване на жизнения стандарт чрез информирането им, включването им в пазара на труда, мерки, повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на толерантност от страна на гражданското общество.