Общо събрание на Сдружение ОПУР

ПОКАНА
от Управителния съвет
на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност
„Обединени професионалисти за устойчиво развитие“

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението на 31.03.2024 г. /неделя/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Иларион Макариополски“ № 64, при следният

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за дейността през 2023 година и Финансов отчет

2. Дейности на Сдружение ОПУР за 2024 година – текущи проекти, планиране на бъдещи дейности. 

3. Освобождаване на членове на  Сдружението

4.  Прием на нови членове на Сдружението

На основание Чл. 25. (1) В случай, че са изпълнени условията за свикването на Общото събрание, то се счита за законно, ако присъстват не по-малко от две трети от всички действителни членове.

А/  Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.

 

От Управителния съвет

01.03.2024г.

гр. Пловдив