SPPF – Спорт в затвора – план за бъдещето

SPPF – Sport in prison – Plan for the Future, Erasum +

Проект СЗПБ – Спорт в затвора – план за бъдещето

Ние вярваме, че спортът допринася силно за социалното сближаване между хората и интеграцията в обществото. 

Спортът в затвора може да е стъпка в посока към социална интеграция.

Във всяка програма, която разработваме за лишените от свобода, социалното включване и овластяване са наша приоритетна грижа.

Партньори:

Водещ партньор и инициатор: De Rode Antraciet vzw, Белгия

Участващи партньори:

–   UPSDA  (Сдружение Обединени професионалисти за устойчиво развитие), България

–   VUB (Vrije Universiteit Brussel), Белгия и Холандия

–   DJI – Dienst Justitiele Inrichtingen (НС на съдебните институции към Министерство на сигурността и правосъдието на Холандия), Холандия

–   UISP, Unione Italiane Sport Per Tutti (Италиански съюз за спорт за всички), Италия

–   Udruga za Kreativni Socijalni rad (Асоциация за творческа социална работа),  Хърватия

Малко предистория

Проектът SPPF (Спорт в затвора – план за бъдещето) се основава на препоръките, изведени от проекта „Затворници в движение“ ( виж “‘Bound by prison, free in sport’). Някои препоръки, включени в публикацията са:

·       Да се припознае, че спортът в затвора е много повече от насърчаване на физическото здраве. Работата върху овластяването, приобщаването, социалната рехабилитация и личното и социалното развитие на затворника е също толкова важно.

·       Да се развие дългосрочна визия по отношение на включването на спорта като метод за интеграция и социална рехабилитация. Да се уверим, че тази визия може да бъде включена в наказателната политика на национално, регионално и местно ниво. Да изследваме кои заинтересовани страни могат да подкрепят този процес.

·       Да се изгради стратегия за спорта като метод за интеграция и личностно развитие. Да формулираме ясни и измерими цели въз основа на тази визия. Да включим в този процес подходящи партньори и заинтересовани страни.

Това са някои от препоръките, върху които ще се фокусираме по време на проекта Спорт в затвора – план за бъдещето .

“Спорт в затвора, план за бъдещето” е следващата стъпка!

Спортът е средство, което партньорите по проекта използват с цел развитие на компетенции у затворниците и тяхната социална интеграция. Има разлика между занимания със спорт и използването на спорта като средство или стъпало към развитие на умения за живот, заетост и реинтеграция в обществото.

Спортът може да бъде средство, чрез което да се свържем дори с най-предизвикателните и сложни личности, попаднали в процеса на закононарушение и лишаване от свобода. Предлага алтернативно средство за пораждане на силни усещания и поемане на риск, сравнено с участието в закононарушаващо поведение. Също така предлага алтернативна мрежа от контакти и достъп до позитивни модели за подражание (Rosie Meek, Sport in Prison).

Проектът СЗПБ адресира необходимостта от повече връзка между външния и вътрешния свят.

Въпреки че спортните програми в затвора се свързват най-вече със своите положителни ефекти като подобряване на умения, самочувствие, самоувереност, социалната интеграция и социални въздействия от всякакъв вид, установено е, че има липса на данни относно това как се разработват, прилагат и поддържат устойчиво различните видове успешни спортни програми в затвора за постигане всички споменати положителни ефекти. В момента има недостиг (а на някои места пълно отсъствие) на спортни програми, постигнали такъв успех.

Освен това често липсва връзката с „външния свят“. Това означава, че добрите практики „sport plus“ и „plus sport“, съществуващи във „външния свят“, не достигат до отделния човек в затвора. Не се проследяват и ефектите върху живота на затворника веднъж излязъл от затвора. Това е пропусната възможност.

Спортът може да бъде от изключителна важност на социално ниво за бившия затворник и неговата социална среда.

Ще установим връзката с „външния свят“ чрез сътрудничество със служби, клубове, организации, доброволци и социални партньори, развивайки широко базиран спорт / процес.

Консорциумът (заедно с външните експерти) се стреми да създаде максимално въздействие върху социалната среда на затворниците, като разработва последващи траектории, с които да отчита ефекта върху живота на бивши затворници веднъж излезли от затвора.

За да постигнем целите си, консорциумът на СЗПБ ще предприеме няколко стъпки:

 Какво включва проекта?

 Първо, партньорството ще развие контекст за научаване, в който се отбележат добри практики в Европа, чрез които затворниците участват в спортни програми с връзка с външния свят и възможни последващи траектории, с които да се отчита ефекта върху живота на бивши затворници след освобождаване. Базата ще се основава на разгледаната литературата и резултатите от онлайн проучване.

Второ, консорциумът на СЗПБ ще разработи, тества и приложи иновативни области на обучение/практики. Ще развие спортни програми в затвори и ще създаде последващи траектории извън стените на затвора в 5 европейски страни (Белгия, Хърватия, Италия, Холандия и България) въз основа на обстоятелствата.

Оценявайки процесите и резултатите, тези иновативни учебни области/практики ще бъдат научно изследвани, за да се разработи наръчник с инструментариум за професионалисти (затвори/ спортни федерации/спортни и социални организации/клубове), с които да се реализират нови добри практики. Този набор от инструменти ще включва практически съвети и носоки за всички заинтересовани страни в затвора и извън него.

И накрая, друга важна част от проекта СЗПБ е стратегическото въздействие върху местни, регионални, национални, европейски законодатели и спортни федерации, организации и клубове, с цел улесняване на процеса на развитие и приложение на бъдещи добри практики. Всяка страна ще организира най-малко едно местно събитие за оповестяване на резултатите, за да осигури устойчивото използване на инструментариума, бъдещото развитие на иновативните области на обучение и добрите практики, в които значението на спортните програми в осигуряване връзката с „външния свят“ и проследяващите траектории, гарантиращи социалното включване и овластяване на бивши затворници е ключово.

В проектът е предвиден Европейски учебен ден, чрез който да разпространим резултатите от проекта.